Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Cvičebnice

Dvě nové cvičebnice obsahující řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace.
Jitka Veroňková – Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Zdena Palková a Jitka Veroňková – Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Více informací

Kniha o slabice

Kniha přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Autoři nabízejí vlastní pohled na určení slabičné hranice, jenž je sice aplikován na češtinu, ale lze ho užít i v dalších jazycích. Provedené experimenty a fonotaktické analýzy zkoumají slabičné hranice z hlediska artikulace, akustiky, percepce i fonologie. V závěrečné části autoři stanovují foneticky i fonologicky informovaný model slabikování zahrnující jednak preferenční, jednak kategoriální pravidla pro určování slabičných hranic v češtině.

Kniha o vietnamských tónech

V Karolinu vyšla kniha Ondřeje Slówika a Jana Volína o lexikálních tónech v hanojské a saigonské vietnamštině.

Více informací

Segmentální plán češtiny

Jan Volín a Radek Skarnitzl vám i sobě jako atraktivní dárek nadělili publikaci Segmentální plán češtiny, která poskytuje přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny i ve vztahu k prozodickým jednotkám.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací