Rušivé jevy v syntéze

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 16-04420S

Trvání: 2016-2018

Řešitel: Jindřich Matoušek (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni)
Spoluřešitel z FF UK: Radek Skarnitzl
Účastníci z FF UK: T. Bořil, J. Volín, P. Šturm

Anotace:

Projekt se zaměřuje na základní výzkum problematiky řečové syntézy. Hlavním nosným tématem je konfrontace charakteristik přirozené řeči vycházejících z expertního fonetického popisu a charakteristik řeči získaných počítačovou syntézou s cílem odstranit rušivé prvky v generované řeči a zvýšit efektivnost korpusově založených metod řečové syntézy. Důraz je kladen na detailní analýzu percepčně významných problémů současné syntetické řeči, identifikaci fonetických rysů ovlivňujících její kvalitu a využití takto foneticky motivovaných prvků přímo v algoritmech korpusově založené syntézy. Zvláštní pozornost bude věnována automatické predikci problematických míst ve vytvářené řeči a návrhu odpovídajících modifikací řečového signálu.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Rušivé jevy v syntéze