Zdena Palková (em. prof.)

prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.

Konzultační hodiny
  • dle dohody
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

CurriculumVýukaPublikace od r. 2000GrantyZávěrečné práce

https://orcid.org/0000-0001-9740-6290

Absolvovaná VŠ

1995  prof., obor fonetika a fonologie
1987  doc., obor fonetika, obecná lingvistika
1971  CSc., obor obecná lingvistika, fonetika
1967  PhDr.
1961  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor čeština – němčina

Zaměstnavatel

1961-1964 asistentka, 1964-1987 odb. asistentka, 1987-1995 docentka, 1995 profesorka, 2015 emeritní profesorka
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

fonetika a fonologie, zejména češtiny

výzkum: zejm. prozodie češtiny, řečová komunikace, jevištní řeč, problematika speech processing, automatická syntéza, srovnávací fonetika česko-německá
pedagogická činnost pro obory: fonetika, lingvistika a fonetika, český jazyk a lit., čeština pro cizince, germanistika, divadelní věda

Akademické funkce

1991-3 proděkanka FF UK, 1993-6 členka předsednictva Akademického senátu FF UK, 1991-2000  členka Vědecké rady FF UK, znovu od 2003; od r. 1993 zástupkyně ředitele a od r. 1999 ředitelka Fonetického ústavu FF UK, vedoucí semináře obecné fonetiky a fonologie.

Spolupráce s praxí

dlouhodobá spolupráce s Čs. rozhlasem v letech 1980-92 při výchově řeči moderátorů a hlasatelů, v současné době jen příležitostně;
dlouhodobá spolupráce s pražskými divadly jako fonetický poradce (zejm. Divadlo Na Zábradlí 1980-91, od r. 1990 dosud Národní divadlo).

Působení v zahraničí

krátkodobé stáže a přednáškové pobyty v NDR, po r. 1992 přednášky a krátkodobé pracovní návštěvy na univerzitách ve Frankfurtu n. Mohanem, v Jeně, Bonnu a v Prešově (hostující profesor)

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences  (ISPhS), International Speech Communication Association (ISCA), International Phonetic Assotiation (IPA), Societas Linguistica Europea (SLE), New York Academy of Sciences (NYAS)

Vyučované předměty

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Palková, Z. (2015). Zvuková stavba češtiny. In: Uličný, O., Preliminária k moderní mluvnici češtiny, 311–328. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Palková, Z. (2010). Větná melodie v češtině v pohledu současného výzkumu. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J. & Havlová, E., Užívání a prožívání jazyka, 105–110. Praha: Karolinum.

Palková, Z. & Janoušková, J. (Eds.) (2006). Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Palková, Z. & Wodarz, H. (Eds.) (2000). Papers in Phonetics and Speech Processing. Forum Phoneticum 70. Frankfurt am Main: Hector Verlag.

Recenzované články

Palková, Z. (2014). Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 75, 227–230.

Palková, Z. (2013). Melodemes in speech: Their stability and confusions. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2014, Phonetica Pragensia XIII, 55–68.

Palková, Z. (2012). Rytmus řeči a verše v češtině. Česká literatura, 60, 338–354.

Palková, Z. (2010). The influence of context on perception of the prosodic word. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia XII.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 90/5, 261–266.

Palková, Z. & Volín, J. (2004). The influence of the acoustic context on the perception of ambiguous syllable chains. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2004/1, 47–55. Praha: Karolinum.

Konferenční příspěvky a další články

Palková, Z. (2016). Obecná čeština v řeči na jevišti. In: Bónová, I. & Jasinská. L., Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve, Acta Facultatis philosophicae universitatis Šafarikianae, 92, 161–167. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Palková, Z. (2016). Distinktivní rys. In: Karlík, P., Nekula, M. & Pleskalová, J., Nový encyklopedický slovník češtiny, 354–356. Praha: Lidové noviny.

Palková, Z. (2016). Hlasivkový ráz ve výzkumu zvukové stavby češtiny. In: Cychnerska, A. & Sawicka, I., Sandhi w jȩzykach słowiańskich II, 143–158. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Palková, Z. (2013). Sandhiové modifikace v současné češtině. In: Sandhi w językach słowiańskich, 85–102. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Palková, Z., Volín, J. & Zimmermann, J. (2010). Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In: Vích, R., Speech Processing, 44–49. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Palková, Z. & Veroňková, J. (2010). Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In: Mildner, V. & Liker, M., Proizvodnja i percepcija govora, 153–160. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, FF-press.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2009). Perception of Czech in noise: stability of vowels. In: Esposito, A. & Vich, R. (Eds.), Cross-Modal Analysis, 149–161. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Palková, Z. & Volín, J. (2006). Clause position within sentence: human vs. machine recognition. In: Hoffmann, R. & Mixdorf, H. (Eds.), Speech Prosody, 3rd International Conference Dresden, Proceedings, 113–116. Dresden: TUD Press.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. a Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: FF UK.

Palková, Z., Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Influence of context to distinguish melodemes. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 53–58. Praha: ÚRE AV ČR.

Palková, Z. & Volín, J. (2003). The role of F0 contours in determining foot boundaries in Czech. In: Proceedings of the 15th ICPhS, 2, 1783–1786. Barcelona.

Palková, Z., Janíková, J. & Hedbávná, B. (2003). Zvuková podoba rozhlasové češtiny. In: Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. Sborník příspěvků z jarního semináře, 20–39. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Palková, Z., Machač, P. & Laun, M. (2002). Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny. In: Hladká, Z. & Karlík, P. (Eds.), Čeština – univerzália a specifika 4/02. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Palková, Z. & Janíková, J. (2000). Rhytmical factor in listening evaluation of stress units parsing in Czech. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing. 9th Czech-German Workshop Prague 1999, 24–26. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics.

Přednášky

  • Palková, Z. (2010). Podíl témbru na opozici délky vokálů v češtině (percepční sonda). Příspěvek na XIX konferenci Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, 27.- 30. 10. 2010 (přednesen 27. 10. ). Pořadatel: Institut makedonského jazyka, Univerzita Cyrila a Metoděje, Skopje
  • Palková, Z. (2008). Současná populace z pohledu fonetika: výslovnost v projevech vysokoškolské mládeže. XVI. konference Asociace klinických logopedů ČR, Srní 9.-11.října 2008, přednáška 9.10.
  • Palková, Z. (2008). Stoupavoklesavá melodie v popisu české intonace. Jazykovědné sdružení při ÚJČ AV ČR 12.6.08
  • Veroňková, J. – Palková, Z.: (2008). The stability of word structure: Perception of Czech in noise by native listeners. Přednáška na workshopu: 4th Sound to Sense workshop: Speech in adverse conditions. FF UK v Praze, 8. – 10. 9. 2008, předn. 9.9.08
  • Palková, Z. – Volín, J. (2007). Podíl intonace na orientaci posluchače v perspektivě delší výpovědi. Přednáška na XVII. mezinárodní konferenci Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Moskva 12.- 15. 11. 2007
  • Palková, Z. (2006). Výslovnost češtiny v projevu nerodilých mluvčích. Přednáška na XLX. běhu LŠSS, FF UK, 4.8.2006
  • Palková, Z. (2004). Variabilita řeči na současném jevišti (možnosti a nesnáze). Přednáška v rámci z XLVIII. běhu LŠSS, FF UK Praha, 6.8. 2004

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Zdena Palková (em. prof.)