O studiu fonetiky

Fonetika je uznávaným studijním i vědním oborem v českém i mezinárodním kontextu. Jako vysokoškolský studijní program je akreditována pouze na Filozofické fakultě UK. Fonetiku lze studovat jako prezenční sdružené (dříve dvouoborové) bakalářské studium a na navazující magisterské úrovni jako prezenční sdružené i samostatné (dříve jednooborové) studium. Po absolvování magisterského studia je možné se ucházet o studium doktorské.

Vizitky studijních programů fonetika: bakalářská a navazující magisterská

Fonetika se zabývá zvukovou stavbou jazyka na bázi lingvistiky a řečovou komunikací obecně. Je oborem výrazně interdisciplinárním a propojuje poznatky několika vědních oblastí. Jako lingvistická disciplína přináší fonetika poznatky o zvukové stavbě jednotlivých jazyků i ve srovnání jazyků, dále jsou to poznatky potřebné pro obory další: pro technické disciplíny zabývající se hlasovými technologiemi a rozvojem multimediálních komunikačních systémů; pro oblast kultury mluvené komunikace; pro praktické aplikace související s identifikací mluvčích; pro pedagogické aplikace při výuce cizích jazyků; pro aplikace zaměřené na poruchy v zacházení s jazykem a další.

Více informací o fonetice naleznete zde.

Letáček ke stažení

Charakteristiky studijních programů

Bakalářské studium

Sdružené bakalářské studium oboru fonetika je výhodným specializačním protějškem zejména pro studenty živých jazyků, kteří se chtějí zabývat jejich zvukovou variantou. Nepředpokládá předcházející hlubší poznatky zvukové problematiky. Poskytuje základy znalostí nezbytných pro navazující studium magisterské, ale také oborové minimum pro případné uplatnění v praxi.

Rozvíjeny jsou zejména následující okruhy:

 • základní poznatky o produkci a percepci řeči na pozadí poznatků o struktuře jazyka
 • praktická zkušenost s poslechovou i počítačovou analýzou řeči
 • teoretická i praktická orientace v problematice řečové komunikace
 • informovanost o aktuálních metodách výzkumu i praktická zkušenost s počítačovým zpracováním řečového signálu
Sdružené navazující magisterské studium

Sdružené navazující magisterské studium programu fonetika je určeno převážně absolventům bakalářského studia fonetiky, případně také studentům, kteří se v rámci svého bakalářského studia fonetické problematice věnovali hlouběji. Předpokládána je znalost základních poznatků v hlavních aspektech problematiky, ty jsou během studia dále rozvíjeny a doplněny. Jde především o následující oblasti:

 • důkladná znalost produkce a percepce řeči na pozadí poznatků o struktuře jazyka
 • teoretická i praktická orientace v problematice řečové komunikace
 • praktické dovednosti v oblasti poslechové analýzy řeči a v oblasti vlastní mluvní praxe
 • informovanost o aktuálních metodách výzkumu
 • dovednosti a praktické zkušenosti s počítačovým zpracováním řečového signálu
 • v závislosti na zvolené specializaci pokročilé znalosti a dovednosti v různých interdisciplinárních aspektech řečové komunikace

Studium navazujícího magisterského oboru fonetika umožňuje studentům užší specializaci v dané části nebo v daných částech široké fonetické problematiky. Připravuje také na potenciální vstup do studia doktorského.

Samostatné navazující magisterské studium

Samostatné navazující magisterské studium programu fonetika je koncipováno tak, aby v něm mohl uspět i student, který nemá znalosti fonetické a fonologické problematiky získané v bakalářském stupni. Je určeno absolventům bakalářského studia jiných oborů, především z programu filologie, případně i absolventům Bc. studia některého nefilologického oboru či programu s příbuzným zájmem o problematiku mluvené řeči (psychologie, informační technika apod.). Motivací pro vytvoření této varianty studia bylo mimo jiné unikátní postavení oboru fonetika a pražského fonetického pracoviště v ČR. Student si tak v rámci zvýšeného limitu volitelných kreditů může doplnit klíčové oborové předměty. Studium poskytne studentům potřebný základ pro uplatnění v různých oblastech zacházení se zvukovou variantou řeči. Vedle toho umožní mezioborovou, mezifakultní i meziuniverzitní prostupnost, vytvoří tak širší základnu pro přímé pokračování v doktorském studiu a potenciálně přispěje k obnově fonetických center na dalších školách.

Studijní plán poskytuje základy znalostí z několika hlavních okruhů. Je to především:

 • důkladná znalost produkce a percepce řeči na pozadí poznatků o struktuře jazyka
 • teoretická i praktická orientace v problematice řečové komunikace
 • praktické dovednosti v oblasti poslechové analýzy řeči a v oblasti vlastní mluvní praxe
 • informovanost o aktuálních metodách výzkumu
 • dovednosti a praktické zkušenosti s počítačovým zpracováním řečového signálu
 • v závislosti na zvolené specializaci pokročilé znalosti a dovednosti v různých interdisciplinárních aspektech řečové komunikace

Studium navazujícího magisterského programu fonetika umožňuje studentům užší specializaci v dané části nebo v daných částech široké fonetické problematiky. Připravuje také na potenciální vstup do studia doktorského.

Požadavky ke studiu fonetiky

 • velmi dobrý zrak a sluch pro audiovizuální analýzy řečového signálu
 • schopnost orientace v anglicky psaném odborném textu
 • lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.)
Úvod > Uchazeč > O studiu fonetiky