První ročník

Informace pro studenty prvního ročníku

 

 • Harmonogram akademického roku – zde najdete informace o tom, kdy probíhá zápis předmětů, kdy probíhá výuka v zimním a letním semestru a kdy je po každém semestru zkouškové období
 • Manuály FF UK – zde najdete návod k práci se Studijním informačním systémem (SIS), s aplikací Studijní žádosti atd.

Před začátkem prvního semestru

 • informace o zápisu do 1. ročníku najdete na stránkách FF
 • po zápisu je třeba si sestavit rozvrh
  • kompletní nabídka předmětů FF UK je ve Studijním informačním systému
  • rozvrhy pro všechny ročníky bakalářského studia jsou uvedené ve fakultní aplikaci rozvrhy.ff.cuni.cz.
  • protože lze na Filozofické fakultě UK ve sdruženém studiu volně kombinovat studijní programy, jsou překryvy v rozvrhu téměř nevyhnutelné – v takovém případě si student musí zvolit předmět, který je pro plnění jeho studijního plánu důležitější. Ve fonetických předmětech typicky připouštíme maximálně tři absence, a není tak možné je navštěvovat například jednou za dva týdny!
  • doporučený průchod studiem není závazný, ale doporučujeme, aby ho studenti respektovali
  • zimním semestru 1. ročníku doporučujeme, aby si studenti zapsali kurzy Fyziologická fonetikaAkustika řeči IMetody fonetické práceTranskripceKultura řeči I
  • zároveň důrazně nedoporučujeme zápis povinně volitelných předmětů v 1. ročníku
  • podobně ani povinné kurzy Základy prozodie či Osvojování řeči I nejsou vhodné pro studenty 1. ročníku
  • některé předměty nabízíme i studentům jiných oborů, neváhejte proto se zápisem v SISu (to se týká např. Fyziologické fonetiky, Metod fonetické práceOsvojování řeči I, Programování v R nebo Fonetické variability angličtiny)
 • zápis do předmětů probíhá prostřednictvím SIS

V průběhu semestru

Zkouškové období

 • ke zkouškám a zápočtovým testům se studenti zapisují většinou přes SIS
 • výsledky atestací zapisují jednotliví vyučující do SIS
 • během zkouškového období může docházet ke změnám našich konzultačních hodin – sledujte prosím Aktuality a naše osobní stránky
Úvod > Studium > Bakalářské studium > První ročník