Hlavní oblasti výzkumu

Komunikace mluveným slovem se s rozvojem moderní techniky prosadila jako prostředek veřejného dorozumívání a plní významné sociokulturní funkce. Současně našla široké využití v prakticky orientované oblasti řečových technologií, tj. zejména automatické syntézy a rozpoznávání řeči. Oba tyto aspekty zaměření Fonetického ústavu FF UK ovlivňují.

Základní výzkum se soustřeďuje především na instrumentální analýzu akustického signálu, na percepční ověřování funkce zvukových jevů v komunikaci a na problematiku artikulačních modifikací produkce řeči v kontextu běžně mluvených projevů. V aplikační linii je rozvíjena zejména problematika řečových stylů a sběr a analýza dat pro potřeby vývoje řečových technologií. Trvalým úkolem je průběžné budování specializované databáze zvukových vzorků češtiny. Všechny tyto okruhy jsou aktuální i v mezioborovém a mezinárodním kontextu.

Důležitou oblastí extenze je aktivní péče o kulturu řeči v rámci mateřského jazyka. Činnost pedagogická, poradenská i expertizní směřuje zejména do školství, veřejných médií a kulturních institucí, někdy je využívána i pro potřeby soudního vyšetřování.

Profilové projekty

 • řada navazujících grantů GAČR s lingvisticko-fonetickou orientací a důrazem na aktuální problematiku prozodie: Melodická struktura mluvené češtiny, Prozodie současné češtiny, Objektivizace fonetických kategorií v popisu souvislé řeči a Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči.
 • granty s technickým zaměřením, v nichž se FÚ zúčastnil společných projektů několika technických pracovišť pod vedení ČVUT (Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině a Hlasové technologie v podpoře informační společnosti) a ZČU v Plzni (Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny, Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze).
 • široce koncipovaný mezinárodní projekt Sound to Sense v rámci programu Marie Curie Research Training Networks pod vedením University of Cambridge

Publikační činnost

Fonetický ústav publikuje výsledky svého výzkumu od r. 1967 v časopise Acta Universitatis Carolinae – Philologica pod názvem Phonetica Pragensia, dále pak v lingvisticky zaměřených časopisech časopisech (např. Naše řečStudie z aplikované lingvistiky) a na odborných konferencích (International Congress of Phonetic SciencesInterspeechSpeech Prosody).

Podrobné informace o publikační činnosti jsou uvedeny na stránkách jednotlivých pracovníků FÚ.

Nejdůležitější výstupy:

 • Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.
 • Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.) (2015). Tackling the Complexity in Speech. Praha: Faculty of Arts, Charles University.
 • Skarnitzl, R. (Ed.) (2014). Fonetická identifikace mluvčího. Praha: Filozofická fakulta UK.
 • Šturm, P. & Volín, J. (2013). Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 57(6), pp. 569-580.
 • Skarnitzl, R. & Volín, J. (2012). Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 18, pp. 7-11.
 • Skarnitzl, R. (2011). Znělostní kontrast nejen v češtině. Praha: Epocha.
 • Volín, J. & Skarnitzl, R (2010). The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication 52, pp. 1010-1021.
 • Volín, J. (2010). Fonetika a fonologie. In: V. Cvrček a kol., Mluvnice současné češtiny, pp. 35-64. Praha: Karolinum.
 • Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Principles of Phonetic Segmentation. Praha: Nakladatelství Epocha.
 • Volín, J. (2007). Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství Epocha.

Významné konference či akce

FÚ se od r. 1992 tradičně podílel na organizaci každoroční mezioborové konference českých a německých pracovišť zabývajících se problematikou technického zpracování řeči Czech German Workshop – Speech Processing. Poslední 22. workshop se konal v roce 2014.

V roce 2015 jsme pořádali čtvrtý ročník mezinárodní konference English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP).

V r. 2005 byl FÚ byl pořadatelem XVI. konference Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů. Byly prezentovány příspěvky z problematiky většiny slovanských jazyků, účastnili se zástupci fonetických pracovišť z 10 slovanských zemí.

V r. 2008 byl Fonetický ústav pořadatelem týdenního pracovního setkání pro účastníky mezinárodního grantu Sound to Sense v rámci projektu Marie Curie Research Training Networks, kterého se účastnili i významní odborníci nezapojení přímo do projektu.

Spolupracující instituce

V domácím prostředí ústav dlouhodobě úspěšně spolupracuje s Katedrou teorie obvodů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a Ústavem fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.

V mezinárodním kontextu jsou výzkumnými partnery Fonetického ústavu zejména Institut für Akustik und Sprachkommunikation, Technische Universität Dresden v Německu, Fonetické laboratorium Filozofické fakulty Univerzity v Prešově, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani a Departamento de Filología Inglesa, Universidad del País Vasco ve Španělsku.

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu