Témata závěrečných prací

Na této stránce uvádíme pouze obecné tematické okruhy závěrečných prací. Prosím požádejte nás o nabídku konkrétních témat a o bližší informace v našich konzultačních hodinách.

vyučující tematické okruhy poznámka
T. Bořil souvislost rozsahu vokalického prostoru a vnímání tempa řeči
vliv širšího okolí na vnímání tranzientů
stárnutí lidského hlasu, suprasegmentální a segmentální charakteristiky
akustické charakteristiky češtiny v různých oblastech
adaptivní percepční experimenty na základě metody aktivního učení
N. Paillereau fonetické učení mateřského a cizího jazyka
R. Skarnitzl charakteristiky spontánní češtiny
osvojování zvukové stránky angličtiny u rodilých mluvčích češtiny
individuálně a sociálně podmíněné faktory v řeči
P. Šturm cizinecký přízvuk v angličtině
srovnávací fonetické studie (s češtinou)
charakteristiky spontánní češtiny, stylová variabilita
J. Veroňková tempo řeči v češtině
výslovnost cizích slov v češtině BP
zvukové vlastnosti češtiny u nerodilých mluvčích
variabilita zvukových prostředků ve vztahu k mluvním stylům
J. Volín temporální charakteristiky řeči, zejména v souvislosti s řečovým rytmem
melodie řeči v různých mluvních stylech nebo v mezijazykové komparaci
systematický popis různých stránek cizineckého přízvuku v angličtině
percepce nebo produkce řeči a hudební nadání mluvčího
interakce hlásek s prozodickými dimenzemi řeči

 

Úvod > Studium > Témata závěrečných prací