Prozodické vyjádření informační struktury

Prozodické vyjádření informační struktury výpovědi v češtině

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 24-10905S

Trvání: 2024-2026

Řešitel: Jan Volín
Účastníci z FF UK: T. Bořil, N. Paillereau, R. Skarnitzl, M. Svatošová, P. Šturm, R. Šimík, A. Staňková

Anotace:

Projekt je inspirován dlouhou a bohatou tradicí výzkumu informační struktury výpovědi (funkční větné perspektivy) v češtině. Zatímco předchozí bádání se zakládalo především na jazykové intuici autorů ilustrované vymyšlenými příklady, neformálními pozorováními nebo příklady z psaných textů, realizovaný projekt bude testovat hypotézy v produkčních i percepčních experimentech a analýzou korpusů řečového materiálu s nesporným komunikativním záměrem. Důkladné akustické analýzy a experimenty v souladu se současnými požadavky na empirický výzkum spolu s vyšetřováním kognitivní zátěže i za pomoci metod EEG a NIRS umožní doložit, případně upravit teze z dosavadní literatury. Projekt poskytne spolehlivá data o češtině tak, jak je produkována a vnímána jejími dnešními uživateli.

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Prozodické vyjádření informační struktury