Ukončené projekty

 Název projektu

Číslo projektu Řešitel Trvání
Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorce GAČR 21-14758S Jan Volín 2021-2023
Falšování hlasové identity: poslechová a automatická identifikace mluvčího START/HUM/011 Tomáš Nechanský 2021-2023
KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) EFRD CZ.02.1.01/0.0/0.0/
16_019/0000734
Mirjam Friedová 2018-2023
Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT TL02000480 Jitka Veroňková 2019-2022
Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století GAČR 20-15650S Robert Kolár 2020-2022
Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života PRIMUS/17/HUM/19 FF Kateřina Chládková 2018-2022
UTILE (Ultrasound tongue imaging for speech sound learning and remediation) Tanja Kocjančič-Antolík 2018-2020

Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích

GAČR 18-18300S Jitka Veroňková 2018-2020

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

GAČR 16-04420S Jindřich Matoušek (ZČU Plzeň); za FF Radek Skarnitzl 2016-2018

Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích

GAČR 16-19975S Roman Čmejla (ČVUT); za FF Jan Volín 2016-2018

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího

PRVOUK P10 Jan Volín 2012-2016

Kognitivní zátěž při zpracování řeči s cizineckým přízvukem

GAČR 14-08084S Jan Volín 2014-2015
Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi GAČR 406/12/0298 Radek Skarnitzl 2012-2014
Artikulační analýza českých hlásek, hláskových kombinací a artikulačních redukcí GAČR 406/12/0300 Pavel Machač 2012-2013
Vytvoření nového předmětu: Forenzní fonetika FRVŠ 193/2012/F5/b Radek Skarnitzl 2012
Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny GAČR 102/09/0989  Jindřich Matoušek (ZČU Plzeň) 2009-2011
Sound to Sense MRTN-CT-2006-035561  Sarah Hawkins (University of Cambridge) 2007-2011
Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči GAČR 405/05/0436 Zdena Palková 2005-2007
Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty