Státní závěrečná zkouška (SZZK)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky. Ve studijním programu fonetika jsou na sobě tyto části nezávislé, lze je absolvovat v libovolném pořadí.

Ústní zkouška se skládá ze 4 tematických okruhů. Student si z každého okruhu vylosuje téma a celkově má 90 minut na přípravu. Písemná příprava netvoří součást hodnocení ústní zkoušky. Během zkoušky student s pomocí své přípravy téma představí.

Tematické okruhy a témata

Studijní obor (zahájení do roku 2019 včetně)Studijní program (zahájení od roku 2020)
Produkce a percepce řeči, akustická analýza řečového signálu

Cílem je poskytnout pokročilý souhrnný pohled na problematiku. Zahrňte (v závislosti na konkrétním tématu) následující hlediska:
a) produkce, anatomie a fyziologie
b) akustické charakteristiky
c) percepční aspekty
d) metody zkoumání a měření (artikulační, akustické)
e) funkce v řeči

 • Fonace
 • Vokály
 • Konsonanty
 • Koartikulace
 • Prominence
 • Frázování, pauzy a tempo
 • Řečový rytmus
 • Řečová melodie
Popis zvukové stavby jazyka na rovině segmentální i prozodické, fonologické systémy
 • Rozeberte pojem FONÉM vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Rozeberte pojem DISTINKTIVNÍ RYS vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Rozeberte pojem SLABIKA vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Kognitivní reprezentace řeči (generativní gramatika vs. přístupy užívání jazyka)
 • Osvojování fonologie a emergence jazykových (zejména fonologických) jednotek
 • Centrum a periferie, variabilita a gradientnost, frekvence výskytu, zvuková změna
 • Detailní představení artikulační fonologie (charakteristika přístupu, typická témata, porovnání analýzy konkrétních fonologických jevů s jinými přístupy)
 • Modely fonologického popisu přízvuku a intonace
Speciální otázky fonetiky a fonologie

Student po přihlášení k SZZK napíše emailovou zprávu řediteli ústavu, v níž vybere čtyři předměty, které představují jeho dominantní odborné zaměření. Z tohoto užšího výběru si pak u samotné zkoušky vylosuje dvě témata a vysvětlí je v hlavních rysech. Témata z předmětů vyučovaných anglicky je možné prezentovat anglicky i česky.

 • Vybrané otázky akustiky
  • Zpracování diskrétních signálů v časové oblasti: vzorkování, kvantování, normování, konvoluce, korelace
  • Zpracování diskrétních signálů ve frekvenční oblasti: F0 a vyšší harmonické, spektrální prosakování, výkonová spektrální hustota
  • Ztrátová komprese signálů na principu analýzy formantů: Segmentace signálů a metoda sčítání přesahů, LPC a vokodér 
 • Statistické metody ve fonetickém výzkumu II
  • Princip testování hypotéz ve frekventistické statistice, druhy chyb, p-hodnota a síla testu
  • Pokročilé statistické metody: shluková analýza, PCA, ICA
  • Lineární regrese a smíšené modely, problematika pseudoreplikací
 • Řečové technologie II
  • Generalizace a přetrénování u klasifikátorů, validace a křížová validace (cross-validace)
  • Klasifikační algoritmy: příklady, principy, výhody a nevýhody
  • Princip klasifikátoru HMM a typický postup jeho trénování
 • Sociofonetika
  • Hlavní způsoby pořizování a analýzy sociofonetických dat (např. normalizace vokalických formantů, akustické profilování, prozodické analýzy, artikulační analýzy)
  • Hlavní aspekty vztahu mezi řečí a socioekonomickým postavením a genderem
  • Percepční mechanismy indexových rysů (stochastický model percepce řeči) a vliv indexových informací na percepci
 • Forenzní fonetika
  • Zdroje individuality v řeči (řečová produkce, řečové chování, fonetická implementace)
  • Poslechový přístup ve forenzní praxi (odborníci laici, hlasová konfrontace, poslechová analýza odborníků)
  • Akustická analýza ve forenzní praxi (parametry, jejich výhody a nevýhody)
 • Psychofonetika
  • Afektivní stavy v řeči: typologie, modelování, funkce a význam, metodologie zkoumání
  • Percepční normalizace – samohlásky, souhlásky, suprasegmentální jevy, šeptaná řeč
  • Neurofyziologická stránka percepčních mechanismů a iluze
 • Pragmatické aspekty řeči
  • Kontext a lingvistický popis, vědní disciplíny a metodologie stavící na kontextu
  • Akademický diskurz, tzv. repertoáry a vědní žurnalistika
  • Základní konstrukční prvky konverzace a prostředky objektivizace
 • Zkoumání percepce řeči
  • Tvorba, administrace a analýza percepčních experimentů (stimuly, posluchači, experimentální a rušivé proměnné, programy pro zadávání testů, možnosti statistické analýzy výsledků v závislosti na typu experimentu).
  • Diskriminační index d’ (logika výpočtu, rozhodovací kritérium, příklady aplikace ve výzkumu).
  • Měření reakčních dob v percepčním výzkumu (princip a design experimentu, výzkumná paradigmata, lingvistické a nelingvistické faktory)
 • Srovnávací fonetika
  • Uspořádání vokalických systémů v jazycích světa, implikační závislosti. Princip vokalické disperze. Symetrické a defektní systémy.
  • Znělostní kontrast v jazycích světa (typické využití, fonetické koreláty, příklady běžných a neobvyklých systémů, znělost u závěrových vs. kontinuálních hlásek, znělost podle místa artikulace, znělost u sonor).
  • Slabika a tón v jazycích světa (typologie systémů, geografická distribuce, vztah mezi možnostmi slabiky a komplexností tónového systému).
 • Základy logopedie
  • Dyslálie – typy, příčiny, diagnostika, terapie
  • Narušení plynulosti řeči
  • Afázie
Fonetická báze řeči

Cílem je poskytnout pokročilý souhrnný pohled na problematiku. Zahrňte (v závislosti na konkrétním tématu) následující hlediska:
a) produkce, anatomie a fyziologie
b) akustické charakteristiky
c) percepční aspekty
d) metody zkoumání a měření (artikulační, akustické)
e) funkce v řeči

 • Fonace
 • Vokály
 • Konsonanty
 • Koartikulace
 • Prominence
 • Frázování, pauzy a tempo
 • Řečový rytmus
 • Řečová melodie
Fonologický popis jazyka
 • Rozeberte pojem FONÉM vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Rozeberte pojem DISTINKTIVNÍ RYS vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Rozeberte pojem SLABIKA vzhledem k následujícím přístupům (strukturalismus, generativní gramatika, optimalitní teorie, přístupy užívání jazyka, artikulační fonologie)
 • Kognitivní reprezentace řeči (generativní gramatika vs. přístupy užívání jazyka)
 • Osvojování fonologie a emergence jazykových (zejména fonologických) jednotek
 • Centrum a periferie, variabilita a gradientnost, frekvence výskytu, zvuková změna
 • Detailní představení artikulační fonologie (charakteristika přístupu, typická témata, porovnání analýzy konkrétních fonologických jevů s jinými přístupy)
 • Modely fonologického popisu přízvuku a intonace
Specializace

Student po přihlášení k SZZK napíše emailovou zprávu řediteli ústavu, v níž vybere z každého absolvovaného modulu dva předměty, které představují jeho dominantní odborné zaměření. Z tohoto užšího výběru si pak u samotné zkoušky vylosuje dvě témata a vysvětlí je v hlavních rysech. Témata z předmětů vyučovaných anglicky je možné prezentovat anglicky i česky.

Modul 1 – Interdisciplinární řečové vědy

 • Sociální aspekty řečové komunikace
  • Typy sociolingvistického výzkumu (variační sociolingvistika, etnografický přístup) a způsoby pořizování sociolingvistických dat
  • Hlavní způsoby analýzy sociofonetických dat (normalizace vokalických formantů, akustické profilování, prozodické analýzy, artikulační analýzy)
  • Hlavní aspekty vztahu mezi řečí a sociálními proměnnými (socioekonomickým postavením, genderem, etnicitou)
  • Percepční mechanismy indexových rysů (stochastický model percepce řeči) a vliv indexových informací na percepci (vnímání segmentálních kategorií a mluvčího)
 • Psychologické aspekty řečové komunikace
  • Afektivní stavy v řeči: typologie, modelování, funkce a význam, metodologie zkoumání
  • Percepční normalizace – samohlásky, souhlásky, suprasegmentální jevy, šeptaná řeč
  • Neurofyziologická a nevědomá (adaptivní) stránka percepčních mechanismů a iluze
  • Vnímání a hodnocení mluvčího posluchačem z hlediska osobnostních rysů
  • Kognitivní aspekt vnímání řečové melodie a rytmu
  • Vizuální složka řečové komunikace
 • Pragmatické aspekty řečové komunikace
  • Kontext a lingvistický popis, vědní disciplíny a metodologie stavící na kontextu
  • Akademický diskurz, tzv. repertoáry a vědní žurnalistika
  • Základní konstrukční prvky a zákonitosti konverzační architektury
  • Autoritativní diskurz a prostředky objektivizace
  • Úloha humoru a ironie v diskurzu, jejich fonetické koreláty
  • Tři základní složky jazykového významu a jejich nosiče v diskurzu
 • Identifikace mluvčího a forenzní fonetika
  • Zdroje individuality v řeči (řečová produkce, řečové chování, fonetická implementace)
  • Identifikace mluvčího laickými posluchači (vlivy na svědectví laiků, vnímání známých a neznámých hlasů, hlasová konfrontace)
  • Poslechová analýza (analytický a holistický poslech, protokoly pro poslechovou analýzu)
  • Využití vokalických formantů při srovnávání hlasů
  • Další parametry při srovnávání hlasů – frikativní šum, f0, krátkodobé spektrum, temporální ukazatele, disfluentní jevy
 • Srovnávací fonetika
  • Problematika srovnávání jazyků (terénní výzkum vs. sekundární zdroje, výhody a nevýhody online databází a zdrojů, transkripce, mezijazyková srovnatelnost konsonantů se “stejným” místem artikulace).
  • Typologické, genealogické a geografické třídění jazyků. Podobnosti mezi jazyky (univerzálie), limity variace. Příklady zvukových prvků, které jsou areálově omezené.
  • Uspořádání vokalických systémů v jazycích světa, implikační závislosti. Princip vokalické disperze. Symetrické a defektní systémy.
  • Znělostní kontrast u obstruentů v jazycích světa (typické využití, fonetické koreláty, příklady běžných a neobvyklých systémů, znělost u závěrových vs. kontinuálních hlásek).
  • Nepulmonické hlásky, prenazalizované explozivy, dvojí místo artikulace, nemodální fonace u konsonantů. Fonetická realizace, příklady z jazyků.
  • Slabika a tón v jazycích světa (typologie systémů, geografická distribuce, vztah mezi možnostmi slabiky a komplexností tónového systému).

Modul 2 – Osvojování výslovnosti

 • Řečové vady a logopedie
  • Dyslálie (klasifikace – dle různých kritérií, příčiny, diagnostika, terapie)
  • Vývojová dysfázie (etiologie a patogeneze, terapeutické zásady, prognóza)
  • Narušení plynulosti řeči (etiologie a patogeneze, moderní terapeutické přístupy)
  • Afázie (typy afázie, etiologie, diagnostika, terapie)
  • Opožděný vývoj řeči (etiologie, diagnostika, terapie)
 • Didaktika výslovnosti cizího jazyka
  • Nelingvistické faktory při osvojování výslovnosti (věk, socioafektivní a kognitivní faktory)
  • Role mateřského jazyka při osvojování výslovnosti (kontrastivní analýza, percepční modely, dimenze cizineckého přízvuku)
  • Hlavní kontroverze v osvojování výslovnosti cizího jazyka (segmentální – suprasegmentální, osvojení nových návyků v komunikativní výuce)
  • Představení a procvičování prozodických jevů
  • Představení a procvičování segmentálních jevů
  • Hodnocení a testování výslovnosti
 • Herecká mluva
  • Specifika jevištní mluvní situace. Vztah zvukové složky k ostatním prvkům inscenace. Monolog a dialog.
  • Technika jevištní mluvy a význam afektivní složky řeči.
  • Řeč jako prostředek odlišení herecké postavy (volba řečových prostředků, úprava dikce, stylizace).
  • Veršovaná řeč na jevišti (porovnání s neveršovanými dramatickými texty).
  • Herecká mluva ve filmu (specifika, porovnání s jevištní řečí).
  • Herecká mluva v dabingu (hlas dabéra, specifika studiové řeči, porovnání s mluvou “živých” herců).
 • Řeč v médiích
  • Rozhlasové a televizní pořady jako typ veřejné komunikace. Hledisko mluvčího vs. hledisko posluchače. Základní vymezení: rozhlas vs. televize; média veřejné služby vs. soukromé; celoplošné vs. regionální.
  • Mluvní styly v různých typech mediálních pořadů; zpravodajství vs. publicistika vs. zábavní pořady; projevy s různým stupněm připravenosti; projevy dialogické vs. monologické; moderátoři vs. hosté.
  • Zvukové vlastnosti řeči z hlediska jejich uplatnění v relacích veřejných médií: segmentální rovina; artikulace a koartikulace, artikulační tempo, variabilita stylová a regionální, percepční přijatelnost.
  • Zvukové vlastnosti řeči z hlediska jejich uplatnění v relacích veřejných médií: suprasegmentální rovina; melodie, frázování, větné prominence, tempo projevu; funkční a stylová adekvátnost zvukových prostředků.

Modul 3 – Technické zpracování řeči

 • Zpracování akustického signálu
  • Energie a výkon signálu, korelace signálů, decibely, normalizace amplitudy, spektrální sklon
  • Analýza signálů ve frekvenční oblasti: f0 a vyšší harmonické složky, spektrální prosakování, výkonová spektrální hustota
  • Signály a systémy: vzorkování, kvantizace, konvoluce, frekvenční charakteristika, kauzální a nekauzální filtry
  • Ztrátová komprese signálů na principu analýzy formantů: segmentace signálů, metoda sčítání přesahů, LPC a vokodér
  • Postupy a problémy odhadu f0, stylizace intonačních kontur, polynomiální interpolace
 • Řečové technologie
  • Generalizace a přetrénování u klasifikátorů, testování a křížová validace
  • Klasifikační algoritmy: příklady, principy, výhody a nevýhody
  • Metody vyhodnocení úspěšnosti klasifikace diskrétních tříd, binárních výstupů a spojitých veličin
  • Princip klasifikátoru HMM, předzpracování dat a typický postup trénování
 • Statistické metody ve fonetickém výzkumu
  • Princip testování hypotéz ve frekventistické statistice, druhy chyb, p-hodnota a síla testu
  • Lineární regrese a korelace
  • Vícenásobná regrese a Simpsonův paradox, interakce
  • Lineární smíšené modely, problematika pseudoreplikací
  • Neparametrické regrese: optimalizace parametrů křížovou validací a konfidenční pásma metodou bootstrap
  • Pokročilé statistické metody: shluková analýza, PCA, ICA
 • Zkoumání percepce řeči
  • Tvorba a administrace percepčních experimentů (stimuly, posluchači, experimentální a rušivé proměnné, programy pro zadávání testů, online administrace).
  • Zpracování percepčních data (přehled typů experimentů, možnosti statistického zhodnocení, spolehlivost posluchačů).
  • Diskriminační index d’ (logika výpočtu, rozhodovací kritérium, příklady aplikace ve výzkumu).
  • Výzkumná paradigmata pro měření reakčních dob (přehled, metodologické aspekty).
  • Faktory při analýze reakčních dob (lingvistické, nelingvistické, dopad na design experimentu).
  • Vícerozměrné škálování (MDS).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Státní závěrečná zkouška (SZZK)