Přijímací zkoušky

Údaje na této stránce jsou pouze informativní. Autorizované informace o přijímacím řízení mohou uchazečům podávat pouze proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání (mail) a Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

Garant přijímacího řízení: doc. Jan Volín, jan.volin@ff.cuni.cz

Přijímací zkoušky na jednotlivých úrovních

BakalářskéMagisterské (dvouobor)Magisterské (jednoobor)Doktorské

Obor je možno studovat pouze v kombinaci s jiným oborem studia v rámci FF UK. Doporučujeme obor kombinovat s některým z filologických oborů, nejlépe se studiem živého jazyka.

Počty uchazečů: v roce 2018/2019 bylo přijato 12 studentů. Pro rok 2019/2020 se předpokládá přijetí 15 studentů.

Přijímací zkouška na obor fonetika je jednokolová a zahrnuje následující části:

 • transkripční příprava – čeština (souvislý text o 15-20 slovech; k fonetické transkripci viz zde
 • rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah
 • orientace v základních pojmech jazykovědného popisu a popisu řeči
 • porovnání zvukového plánu češtiny a cizího jazyka (např. samohlásky, souhlásky, přízvuk, intonace, …)
 • kultura vlastního mluveného projevu

U přijímací zkoušky je třeba předložit seznam prostudované literatury a životopis.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
R. Skarnitzl, P. Šturm a J. Volín (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)
J. Volín (2010). Fonetika a fonologie. In: V. Cvrček a kol., Mluvnice současné češtiny, s. 35-64. Praha: Karolinum.

Další specializovaná literatura není předepsána.
Je vyžadována znalost problematiky v rozsahu středoškolských učebnic se zaměřením na zvukovou stavbu češtiny a zvoleného cizího jazyka.
Lze využít i popularizačních příruček z problematiky jazykové kultury a vybrané články z periodik (např.Naše řeč, Český jazyk a literatura, Čeština doma a ve světě).

Upozorňujeme uchazeče, že v knize Marie Sochrové: Český jazyk v kostce pro střední školy (Praha: Fragment, 2007) se v kapitole Zvuková stránka jazyka nacházejí mylné a zavádějící informace a tuto publikaci jako zdroj k přijímací zkoušce zásadně nedoporučujeme.

Upozorňujeme uchazeče, že vstupní úroveň do jednooborového a dvouoborového magisterského studia fonetiky se může výrazně lišit.
Navazující dvouleté dvouoborové magisterské studium oboru fonetika je primárně určeno absolventům bakalářského stupně téhož oboru na FF UK v Praze.

Obor je možno studovat pouze v kombinaci s jiným oborem studia v rámci FF UK. Doporučujeme obor kombinovat s některým z filologických oborů, nejlépe se studiem živého jazyka.

Počty uchazečů: v roce 2018/2019 bylo do magisterského studia přijato 5 studentů. Pro rok 2019/2020 se předpokládá přijetí 10 studentů.

Přijímací zkouška na obor fonetika je jednokolová a zahrnuje následující části:

 • akustika řeči
 • artikulační popis souvislé řeči
 • percepční zákonitosti řečové komunikace
 • fonologické popisy zvukové stránky jazyka
 • kultura vlastního mluveného projevu

U přijímací zkoušky je třeba předložit seznam prostudované literatury a životopis.

Upozorňujeme uchazeče, že vstupní úroveň do jednooborového a dvouoborového magisterského studia fonetiky se může výrazně lišit.
Navazující dvouleté jednooborové magisterské studium oboru fonetika je určeno i absolventům bakalářského stupně jiných oborů, než je fonetika; ti si budou moct v rámci povinně volitelných kurzů doplnit nezbytné základy.

Počty uchazečů: v roce 2018/2019 bylo do magisterského studia přijato 5 studentů. Pro rok 2019/2020 se předpokládá přijetí 10 studentů.

Přijímací zkouška na obor fonetika je jednokolová a zahrnuje následující části:

 • akustika řeči
 • artikulační popis souvislé řeči
 • percepční zákonitosti řečové komunikace
 • fonologické popisy zvukové stránky jazyka
 • kultura vlastního mluveného projevu

U přijímací zkoušky je třeba předložit seznam prostudované literatury a životopis.

Předpokladem pro přijetí do doktorského oboru fonetika je ukončené vysokoškolské vzdělání, optimálně v oboru fonetika, případně pak v některém z příbuzných humanitních i technických oborů (filologické obory, akustika, informatika, psychologie).

Základní informace o přijetí do doktorského studia

Počty uchazečů: v roce 2018/2019 byli přijati 3 studenti. Pro rok 2019/2020 se předpokládá přijetí 2 studentů do prezenčního a 1 studenta do kombinovaného studia.

V rámci přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat:

 • důkladnou znalost základů produkce, percepce a akustiky řeči na pozadí poznatků o struktuře jazyka
 • orientaci v problematice řečové komunikace
 • znalost aktuálních metod fonetického výzkumu
 • praktické dovednosti v oblasti sluchové a instrumentální analýzy řeči

Součástí přijímací zkoušky je předložení projektu zamýšlené disertační práce. O projektu je při přijímacím pohovoru vedena odborná diskuse, jejímž cílem je prověřit orientaci uchazeče v problematice spojené s tématem zamýšlené disertační práce. Projekt obsahuje souhrn dosavadního bádání v dané oblasti, seznam doposud prostudované literatury k tématu a návrh způsobu výzkumu.

Témata disertačních prací jsou volena v závislosti na aktuálním výzkumu pracoviště (např. v rámci grantových projektů), s ohledem na specializaci školitelů a vědecké zaměření doktorandů. Konečné téma disertační práce je upřesněno z námětů obsažených v projektu, který doktorand předložil při přijímacím řízení. Až na výjimky představují disertační práce empirický či experimentální výzkum založený na reálných řečových datech.

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky