Artikulační analýza

Artikulační analýza českých hlásek, hláskových kombinací a artikulačních redukcí

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 406/12/0300

Trvání: 2012-2013

Řešitel: Pavel Machač
Člen týmu: Radek Skarnitzl

Anotace:

Cílem projektu je získat nové poznatky o artikulačních vlastnostech českých hlásek a o různých formách artikulační redukce v češtině pomocí elektropalatografie. V oblasti jednotlivých hlásek se zaměříme na dynamické charakteristiky a na místo artikulace české frikativní vibranty /ř/, na české palatální okluzivy, na asymetrii (zjištěnou v předběžné studii) v místě artikulace českého /t/ a /d/ a na rozdíly v lingvopalatálním kontaktu u znělých a neznělých obstruentů v češtině. V oblasti artikulačních redukcí ve spojité řeči budeme analyzovat intervokalické hlásky, realizaci /d/ a /r/ jako alveolárního švihu (flap), funkční nazalizaci vokálů a vybrané konsonantické shluky. Artikulační redukce budou zkoumány simulováním různých stupňů spontaneity řízením artikulačního tempa a imitováním experimentátorovy výslovnosti.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Artikulační analýza