Artikulační poruchy – distorze hlásek u českých dětí

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 23-05494S

Trvání: 2023-2025

Řešitel: Tanja Kocjančič Antolík
Účastníci z FF UK: T. Bořil

Anotace:

Funkční poruchy artikulace hlásek představují nejčastější poruchu řeči u dětí. V současnosti závisí diagnóza pouze na logopedem provedeném sluchově-percepčním hodnocení pacientovy řeči. Hodnocení obvykle odhalí, které hlásky jsou narušeny a určí typ chyby, ale nesnaží se určit přesný artikulační mechanismus dané chyby. Pro výběr nejvhodnějších terapeutických postupů je nicméně nutné rozumět i narušeným artikulačním mechanismům. Toho je možno dosáhnout nejspolehlivěji objektivní akustickou a artikulační analýzou. Navrhovaný projekt prozkoumá současné postupy v diagnostice distorzí hlásek ve češtině u dětí s funkčními poruchami artikulace hlásek, sesbírá obsáhlý akustický a artikulační korpus distorzí a standardní výslovnosti cílových hlásek a porovná sluchověpercepční, akustická a artikulační data. To umožní vývoj dvou nových klinických nástrojů: protokolu pro akustickou analýzu a referenční artikulační a akustickou databázi.

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Artikulační poruchy – distorze hlásek u českých dětí