Nové metody syntézy

Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 102/09/0989

Trvání: 2009-2011

Řešitel: Jindřich Matoušek (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni)
Spoluřešitel z FF UK: Pavel Machač
Účastníci z FF UK: R. Skarnitzl

Anotace:

Projekt se zabývá počítačovou syntézou řeči. Hlavní pozornost je věnována zkvalitňování počítačově generované řeči v obecné úloze syntézy řeči z textu pomocí nových pokročilých metod modelování prozodických a signálových vlastností řeči, zpracování, vyhledání, porovnání a výběru sekvencí řečových jednotek z rozsáhlých inventářů českých promluv apod., vše s ohledem na podrobné fonetické znalosti češtiny.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Nové metody syntézy