Jitka Veroňková

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • Dle dohody. Kontaktujte mě prosím e-mailem. (jitka.veronkova@ff.cuni.cz)
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

CurriculumVýukaPublikaceGrantyZávěrečné práce

https://orcid.org/0000-0001-5830-2843

Absolvovaná VŠ

2006 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
1997 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk a literatura – lingvistika-fonetika

Zaměstnavatel

od 1996 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent)
1994 – 2000 Vyšší odborná škola herecká

Odborné zaměření

fonetika a fonologie češtiny, zejména prozodické vlastnosti

Spolupráce s praxí

Výuka jevištní řeči a konzultace při přípravě divadelních představení VOŠH.
Konzultace pro redaktory a moderátory rozhlasových stanic.

Působení v zahraničí

10 – 11/1999 Institut für Phonetik, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo, týdenní pobyt, podíl na výzkumu

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences (ISPhS)

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In: Gladkova, H. & Ramasheuskaya, K. (Eds.), Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí, 59–83. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). How Czech speech of Russian-speaking learners is perceived by native speakers of Czech and its correlation with age factors and language competence. In: Besters-Dilger, J. & Gladkova, H. (Eds.), Second Language Acquisition in Complex Linguistic Enviroments. Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech, 147–176. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). Priemlemost reči russkojazyčnych inostrancev dlja nositelej češskogo jazyka i eë sootnošenie s faktorami vozrasta i grammatičeskoj kompetenciej. In: Besters-Dilger, J. & Gladkova, H. (Eds.), Усвоение второго языка в сложном языковом окружении : как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков, 147–177. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Veroňková J. (2016). Výskyt rázu ve čtených a semispontánních projevech v češtině. In: Cychnerska, A. & Sawicka, I., Sandhi w jezykach slowianskich II, 159–172. Warszawa: Volumina.

Veroňková, J. (2006). Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině. Disertační práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.

Recenzované články

Veroňková, J. & Poukarová, P. (2017). The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3/2017, Phonetica Pragensia, 95–107.

Veroňková, J. & Shadrina, Y. (2016). Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 93–108.

Veroňková, J. (2015). Na českém znění spolupracovali… aneb Hodnocení projevu dabérů přírodovědných dokumentů. Nová Čeština doma & ve světě, 1/2015, 52–83.

Veroňková, J. & Tolkunova, Y. (2015). Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky 1/2016, 93–108.

Veroňková, J. (2012). Nahrávání – nedoceněný pomocník při výuce češtiny pro cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 1/2012, 75–91.

Janoušková, J., Veroňková, J., Volín, J., Machač, P., Skarnitzl, R., Hedbávná, B. & Studenovský, D. (2008). Výročí Zdeny Palkové. In: Český jazyk a literatura, 59, 41–43.

Janoušková, J. & Veroňková, J. (2008). Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003. In: Čeština doma a ve světě 2/XVI, 53–81. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Veroňková, J. (2008). Vliv průběhu F0 prvního mluvního taktu na určení melodému. In: Volín, J. & Janoušková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, 155–172. Praha: Karolinum.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 68, 261–266.

Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Dependence of individual speaking rate on speech task. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), AUC Philologica 1/2004, Phonetica Pragensia X, str. 57–68. Praha: Karolinum.

Konferenční příspěvky a další články

Veroňková, J. (2014). Tempo řeči jako ukazatel stupně osvojení češtiny jako cizího jazyka. In: Hasil, J. (Ed.), Čeština jako cizí jazyk VII, 63–72. Praha: Euroslavica.

Veroňková, J. (2012). Typické nedostatky ve výslovnosti moderátorů televizního zpravodajství. In: Hajíčková, Z. & Vacula, R. (Eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012, 143–153. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Veroňková, J. (2012). Tempo řeči z různých stran. In: Hajíčková, Z. & Vacula, R. (Eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012, 203–222. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Palková, Z. & Veroňková, J. (2010). Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In: Mildner, V. & Liker, M. (Eds.), Proizvodnja i percepcija govora, 153–160. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, FF-press.

Veroňková, J. & Janoušková, J. (2010). Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J. & Havlová, E. (Eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, 115–119. Praha: Karolinum.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2009). Perception of Czech in noise: stability of vowels. In: Esposito, A. & Vich, R. (Eds.), Cross-Modal Analysis, 149–161. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2008). The stability of word structure: Perception of Czech in noise by native listeners. Přednáška na workshopu: 4th Sound to Sense workshop: Speech in adverse conditions. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 8. – 10. 9.

Volín, J., Skarnitzl, R., Machač, P., Janoušková, J. & Veroňková. J. (2008). Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: Kopřivová, M. & Waclawičová, M. (Eds.), Čeština v mluveném korpusu, 249–254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu.

Palková, Z., Veroňková, J. & Volín, J. (2004). Výzkum prozodických charakteristik češtiny relevantních pro systematickou materiálovou analýzu mluvené řeči. In: Pollák, P., Sovka, P. (Eds.), Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, 29–31. Praha: ČVUT.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: FF UK.

Palková, Z., Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Influence of context to distinguish melodemes. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 53–58. Prague: ÚRE AV ČR.

Veroňková, J. (2004). Průřez rozhlasovými stanicemi 1999 – 2002 (ze série poslechových testů „Řečový vzor“). In: Minářová, E. & Ondrášková, K. (Eds.), Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, 99–107. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Přednášky

  • Veroňková, J. (2012). Přijatelnost zvukové stránky češtiny u vybraných jazykových skupin nerodilých mluvčích. Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí. UK v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. Praha, 13. 6. 2012.
  • Veroňková, J. (2011). Možnosti využití fonetické transkripce ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí. UK v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. Praha, 15. 6.2011.
  • Palková, Z. – Janíková, J. – Hedbávná, B. (2002). Zvuková stránka řeči ve veřejných sdělovacích prostředcích. Přednáška pro Kruh přátel českého jazyka, 27. 11. 2002.

Ukončené granty

2019 – 2022: Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT (hlavní řešitel)

2018 – 2020: Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích (hlavní řešitel)

2016 – 2020: NAKI DG16P02B018: Abeceda českých reálií (od r. 2016 spolupráce, v r. 2018 člen týmu)

2015 – 2016: Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího (člen týmu)

2014: Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým (spolupráce)

2005 – 2007: Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči (člen týmu)

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Jitka Veroňková