KREAS

KREAS
(Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě)

Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj
Číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734

Trvání: 2018-2023

Řešitel: Mirjam Friedová
Účastníci z FÚ FF UK: Radek Skarnitzl (klíčový pracovník), Pavel Šturm (postdoc), Tomáš Bořil (postdoc)

Anotace:

Náplní projektu KREAS je problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na základy a povahu evropské identity, včetně komparativního studia mimoevropských civilizací, a to v širší kulturní perspektivě. Ta zahrnuje filosofické, náboženské, komunikační, jazykové a historické souvislosti. Výzkum si klade za cíl prozkoumat potenciál evropské společnosti, adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy—jako je globální propojování světa, migrace lidí i myšlenek či nové technologie—a kreativně přistoupit k jejich řešení. Metodickým východiskem toho výzkumu je přesvědčení, že krizové jevy na poli střetávání s cizím není možné chápat jako hrozby, nýbrž jako podněty k utváření další budoucnosti Evropy a jejích hodnot.

Blíže viz stránku projektu KREAS