Státní závěrečná zkouška (BZK)

Bakalářská zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce (viz zde) a ústní zkoušky. Ve studijním programu fonetika jsou na sobě tyto části nezávislé, lze je absolvovat v libovolném pořadí.

Ústní zkouška se skládá ze 4 tematických okruhů. Student si z každého okruhu vylosuje jednu otázku a celkově má 60 minut na přípravu. Písemná příprava tvoří součást hodnocení ústní zkoušky. Samotná zkouška spočívá v rozpravě nad připravenými podklady.

Tematické okruhy a otázky

Fonetické základy řeči – artikulační, akustický a percepční popis
 • Hrtan a fonace
  • Funkce hlasivek při řeči
  • Stavba hrtanu, princip fonace 
 • Anatomie a fyziologie řečového a sluchového systému
  • Stavba artikulačního ústrojí
  • Struktura sluchového systému 
 • Artikulační a akustický popis hlásek
  • Artikulační a akustické vlastnosti vokálů a funkce vokálů v souvislé řeči
  • Artikulační a akustické vlastnosti obstruentů a funkce konsonantů v souvislé řeči
  • Artikulační a akustické vlastnosti sonorních konsonantů
  • Typy iniciačních mechanismů při produkci souhlásek
  • Filtrová teorie produkce řeči (vokální trakt z akustického hlediska) 
 • Objektivní a subjektivní popis zvuku
  • Vnímání výšky (frekvence a výška, F0 a intonace)
  • Vnímání hlasitosti
  • Vnímání kvality zvuku u vokálů a konsonan 
Fonologický popis jazyka – segmentální a suprasegmentální úroveň
 • Základní fonologické pojmy
  • Foném, alofon, opozice, inventář jazyka
  • Vývoj konceptu distinktivních rysů
  • Slabika jako jednotka fonologického popisu
  • Fonologické procesy a jejich zachycení 
 • Hlavní teoretické přístupy (fonologické směry)
  • Fonologie a strukturalismus
  • Generativní fonologie – hlavní principy, roviny reprezentace, pravidla, nevýhody
  • Přirozená fonologie
  • Nelineární přístupy ve fonologii – autosegmentální a CV fonologie
  • Fonologie v optimalitní teorii – hlavní principy, komponenty, nevýhody  
 • Fonologický popis prozodické struktury
  • Hierarchie řečových jednotek a jejich korespondence s jednotkami jazykovými
  • Metrická teorie, přízvuk vs. akcent
  • Popis melodie řeči – principy, teorie, modely 
 • Fonologický popis češtiny
  • Distinktivní rysy v češtině 
Problematika řečové komunikace – spisovnost, stylové roviny, osvojování řeči
 • Problematika mluvních stylů
  • Mluvní styly, individuální variabilita, princip adekvátnosti
  • Problematika posuzování kvality řečového projevu 
 • Typy řečových projevů
  • Běžná konverzační mluva, její funkce a specifika
  • Veřejné mluvené projevy – typy, cíle, požadavky, problémy
  • Řeč v médiích, její funkce a specifika 
 • Specifické aspekty řečové komunikace
  • Rytmus a tempo řeči – podstata, typy, využití v komunikaci
  • Funkce prozodie v řečové komunikaci
  • Verbální a neverbální komunikace 
 • Problematika standardu
  • Otázka výslovnostní normy, spisovnost a nespisovnost
  • Vokalický systém češtiny z hlediska standardní a mimostandardní výslovnosti češtiny
  • Konsonantický systém češtiny z hlediska standardní a mimostandardní výslovnosti češtiny
 • Osvojování řeči
  • Nástin ontogeneze řeči s ohledem na produkci
  • Neurologická stránka osvojování řeči
  • Nástin ontogeneze řeči s ohledem na percepci, kategoriální percepce, pečovatelština 
Metody výzkumu – výzkum řečové produkce a percepce, statistické metody
 • Transkripce na segmentální a prozodické úrovni
  • Porovnání různých systémů transkripce češtiny
  • Problematika transkripce suprasegmentálních jevů
 • Zkoumání řečové produkce
  • Zkoumání činnosti hrtanu
  • Charakteristika, výhody a nevýhody elektropalatografie (EPG)
  • Zkoumání artikulace pomocí pervazivních metod (rentgen, MRI, ultrazvuk)
  • Aerodynamické metody výzkumu fonetických jevů 
 • Zkoumání činnosti mozku při řečových úlohách
  • Funkční zobrazování mozkové činnosti na základě průtoku krve (fMRI, PET, NIRS)
  • Zkoumání činnosti mozku pomocí evokovaných / vjemově vázaných potenciálů (ERP)
 • Akustická analýza řečového signálu
  • Fourierova transformace, spektrum a spektrogram
  • Metody zjišťování základní frekvence 
 • Další metodologické přístupy
  • Kategorizace percepčních testů používaných ve fonetice
  • Statistické metody v experimentálním výzkumu
  • Metody využívané při výzkumu osvojování řeči
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Státní závěrečná zkouška (BZK)