Diplomové práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání diplomových prací. Termíny se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz stránky FF): diplomovou práci je nutné zadat nejpozději rok před plánovanou obhajobou, je však výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Naším cílem je propojovat výukovou a vědeckou stránku naší práce. Závěrečné práce proto navazují na výzkumnou tématiku Fonetického ústavu (viz Opatření děkana 1/2009) – nevyžadujeme, aby studenti přicházeli s připraveným projektem. Nabízené tematické okruhy jsou zveřejněny zde.

Obecné informace (metodické pokyny, úprava diplomové práce, vložení práce do SISu) najdete na stránkách FF.

Diplomovou práci je třeba odevzdat zpravidla min. tři až čtyři týdny před obhajobou (konkrétní termín bude vždy uveden na webových stránkách FÚ).

Obhajoba diplomové práce se skládá z posterové prezentace a následné diskuse.

Cílem posterové prezentace je představit svou diplomovou práci těm, kteří ji nehodnotili (ostatním vyučujícím FÚ a dalším studentům oboru). Vytištěný poster student přinese před začátkem obhajob a svou práci během 8-10minutové prezentace za pomocí posteru ostatním představí, následuje diskuse.

Informace k přípravě posteru
Poster má formát A1 orientovaný na výšku. Tisk posteru hradí obhajující, poster však může být na papíře s nízkou gramáží a může být černobílý. Pro dobrou čitelnost doporučujeme volit písmo alespoň o velikosti 28. Pro přípravu posteru lze využít program Microsoft PowerPoint nebo Publisher, které mají studenti FF UK zdarma k dispozici (viz https://office.ff.cuni.cz/). V případě nejasností s přípravou posteru se prosím obracejte na doc. R. Skarnitzla. Můžete se také podívat na podrobný videonávod k tvorbě posterů, který připravila dr. Lehečková z ÚČJTK.

Po posterových prezentacích postupně probíhá druhá část obhajoby, při níž vedoucí práce a oponent nejprve uvedou hlavní informace ze svého posudku, student následně na konkrétní dotazy a připomínky zareaguje. Poté následuje debata, do níž se mohou zapojit i členové ústavu, případně veřejnost.

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK žádáme studenty, aby pro potřeby oponenta (pakliže ten projeví zájem) oboustranně vytiskli pouze jeden pomocný exemplář své práce; exemplář může být svázán např. kroužkovou vazbou.

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK.