Diplomové práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání diplomových prací. Termíny se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz stránky FF): diplomovou práci je nutné zadat nejpozději rok před plánovanou obhajobou, je však výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Naším cílem je propojovat výukovou a vědeckou stránku naší práce. Závěrečné práce proto navazují na výzkumnou tématiku Fonetického ústavu (viz Opatření děkana 1/2009) – nevyžadujeme, aby studenti přicházeli s připraveným projektem. Nabízené tematické okruhy jsou zveřejněny zde.

Obecné informace (metodické pokyny, úprava diplomové práce, vložení práce do SISu) najdete na stránkách FF.

Diplomovou práci je třeba odevzdat zpravidla min. tři až čtyři týdny před obhajobou (konkrétní termín bude vždy uveden na webových stránkách FÚ).

Obhajoba diplomové práce se skládá z posterové prezentace a následné diskuse.

Cílem posterové prezentace je představit svou diplomovou práci těm, kteří ji nehodnotili (ostatním vyučujícím FÚ, příp. jiných ústavů, dalším studentům oboru fonetika i jiných lingvistických oborů). Vytištěný poster student přinese půl hodiny před začátkem posterových prezentací do místnosti, kde se prezentace konají. Na úvod všichni obhajující svůj poster během 1 minuty představí – cílem je zorientovat účastníky prezentací v tom, kdo jste a o kterém tématu jste psali. Obhajující budou i nadále u svého posteru po celou dobu prezentací přítomni a budou připraveni zájemcům svou práci představit podrobněji.

Informace k přípravě posteru
Poster má formát A1 orientovaný na výšku. Tisk posteru hradí obhajující, poster však může být na papíře s nízkou gramáží a může být černobílý. Pro dobrou čitelnost doporučujeme volit písmo alespoň o velikosti 28. Pro přípravu posteru lze využít program Microsoft PowerPoint nebo Publisher, které mají studenti FF UK zdarma k dispozici (viz https://office.ff.cuni.cz/). V případě nejasností s přípravou posteru se prosím obracejte na doc. R. Skarnitzla. Můžete se také podívat na podrobný videonávod k tvorbě posterů, který připravila dr. Lehečková z ÚČJTK.

Po posterových prezentacích postupně probíhají diskuse s jednotlivými obhajujícími. Vedoucí práce a oponent nejprve uvedou hlavní informace ze svého posudku, student následně na konkrétní dotazy a připomínky zareaguje. Poté následuje debata, do níž se mohou zapojit i členové ústavu, případně veřejnost. K obhajobě je možné si připravit doprovodný materiál (handout), nikoli však powerpointovou prezentaci.

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK žádáme studenty, aby oboustranně vytiskli pouze dva pomocné exempláře své práce; exempláře mohou být svázány např. kroužkovou vazbou.

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK.