Doktorské studium

Doktorský obor fonetika má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve srovnání s pregraduálními stupni studia, poměrně dlouhou tradici. Studium připravuje odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, které jsou pěstované ve Fonetickém ústavu FF UK. Jedná se konkrétně o obecně fonetické a fonologické vlastnosti češtiny i dalších jazyků (zejména angličtiny a němčiny), o různé aspekty spojené s osvojováním výslovnosti cizího jazyka, o možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu, o psychofoneticky zaměřený výzkum a o výzkum propojující fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Od akademického roku 2017/2018 je otevíráno čtyřleté doktorské studium fonetiky v českém a anglickém jazyce.

Základní informace o doktorském studiu na FF UK

Studijní plány: pro studenty přijaté do roku 2016 (standardní doba tři roky), pro studenty přijaté od roku 2017 (standardní doba čtyři roky)

Složení oborové rady

Státní závěrečná doktorská zkouška

V rámci státní doktorské zkoušky doktorand představí a zdůvodní metodologická východiska své disertační práce, a to ve formátu konferenčního příspěvku (ústní prezentace). Nejpozději 15 dní před konáním státní doktorské zkoušky student odevzdá teze prezentace. Následovat bude odborná rozprava, v níž doktorand musí prokázat schopnost efektivně diskutovat a přesvědčivým způsobem argumentovat.

Doktorandi Fonetického ústavu
Jméno Téma Školitel Rok zahájení
Jan Šebek Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího Tomáš Bořil 2021
Natalia Nudga Acquisition of L2 sounds: optimal training methods and a formal model Kateřina Chládková 2020
Vojtěch Skořepa Možnosti rozpoznání mluvčího při imitaci hlasu Radek Skarnitzl 2019
Gabriela Marková Vztah kategorií kritické analýzy diskurzu k prozodickým parametrům v českém a anglickém korpusu televizních debat Jan Volín 2019
(přerušeno)
Alžběta Růžičková Relativní význam řečových parametrů pro identifikaci mluvčího v češtině Radek Skarnitzl 2018
Tomáš Nechanský Individuální a skupinové projevy socioekonomického postavení v řeči Radek Skarnitzl 2018
Martina Černá Koktavost v češtině a její vliv na vnímání osobnostních rysů mluvčího Jan Volín 2017
Andrea Rosenbergová Integrating English Pronunciation Instruction into the Adult Language Classroom and the Impact on Student´s Production and Perception Radek Skarnitzl 2017
(přerušeno)
Lea Tylečková Atraktivita hlasu: její akustické koreláty a percepční charakteristiky Radek Skarnitzl 2015
(přerušeno)
Jitka Vaňková Užitečnost spektrálních vlastností vokálů pro identifikaci mluvčího v různých akustických podmínkách Radek Skarnitzl 2012 (přerušeno)
Obhájené doktorské práce od roku 2000

2021: Changes in the speech of late Czech-French bilingual speakers of Czech: Study of L2 influence on L1 (školitel: Tomáš Bořil)

2019: Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou (školitel: Jan Volín)

2018: Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a mluveným projevem (školitel: Jan Volín)

2017: Určování slabičných hranic v češtině (školitel: Jan Volín)

2015: Identifikace mluvčího v temporální doméně řeči (školitel: Jan Volín)

2012: Akustické vlastnosti českých diftongů (školitel: Zdena Palková)

2011: Problematika produkce a percepce „e-caduc“ z pohledu frankofonního a českého mluvčího (školitel: Marie Dohalská)

2008: Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v angličtině a v češtině (školitel: Zdena Palková)

2006: Temporální a spektrální struktura českých exploziv (školitel: Zdena Palková)

2006: Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině (školitel: Zdena Palková)

2005: Gravitační jevy v intonaci standardní britské angličtiny (školitel: Zdena Palková)

2003: Tempo artikulace a tempo řeči v různých řečových úlohách (školitel: Zdena Palková)

2002: Unité accentuelle en français et en tchèque. Caractérisation acoustique et structurelle (školitel: Marie Dohalská)

2001: Expressions prosodiques de certaines attitudes en tchèque et en français (školitel: Marie Dohalská)

2000: Individuální variabilita vybraných zvukových parametrů v řeči českého mluvčího (školitel: Zdena Palková)

Úvod > Studium > Doktorské studium