Doktorské studium

Doktorský obor fonetika má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve srovnání s pregraduálními stupni studia, poměrně dlouhou tradici. Studium připravuje odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, které jsou pěstované ve Fonetickém ústavu FF UK. Jedná se konkrétně o obecně fonetické a fonologické vlastnosti češtiny i dalších jazyků (zejména angličtiny a němčiny), o různé aspekty spojené s osvojováním výslovnosti cizího jazyka, o možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu, o psychofoneticky zaměřený výzkum a o výzkum propojující fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Od akademického roku 2017/2018 je otevíráno čtyřleté doktorské studium fonetiky v českém a anglickém jazyce.

Základní informace o doktorském studiu na FF UK

Studijní plány: pro studenty přijaté do roku 2016 (standardní doba tři roky), pro studenty přijaté od roku 2017 (standardní doba čtyři roky)

Složení oborové rady

Státní závěrečná doktorská zkouška

V rámci státní doktorské zkoušky doktorand představí a zdůvodní metodologická východiska své disertační práce, a to ve formátu konferenčního příspěvku (ústní prezentace). Nejpozději 15 dní před konáním státní doktorské zkoušky student odevzdá teze prezentace. Následovat bude odborná rozprava, v níž doktorand musí prokázat schopnost efektivně diskutovat a přesvědčivým způsobem argumentovat.

Doktorandi Fonetického ústavu
Jméno Téma Školitel Rok zahájení
Martina Černá Koktavost v češtině a její vliv na vnímání osobnostních rysů mluvčího Jan Volín 2017
Andrea Rosenbergová Integrating English Pronunciation Instruction into the Adult Language Classroom and the Impact on Student´s Production and Perception Radek Skarnitzl 2017
Eliška Zaepernicková Výslovnostní odlišnosti u nerodilých mluvčích češtiny a jejich percepční odezva Jan Volín 2016
Lea Tylečková Atraktivita hlasu: její akustické koreláty a percepční charakteristiky Radek Skarnitzl 2015
Ondřej Slówik Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a mluveným projevem Jan Volín 2013
Eliška Churaňová Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou Jan Volín 2012
Jitka Vaňková Užitečnost spektrálních vlastností vokálů pro identifikaci mluvčího v různých akustických podmínkách Radek Skarnitzl 2012
Obhájené doktorské práce od roku 2000

Pavel Šturm (2017, školitel: Jan Volín) – Určování slabičných hranic v češtině

Lenka Weingartová (2015, školitel: Jan Volín) – Identifikace mluvčího v temporální doméně řeči

David Studenovský (2012, školitel: Zdena Palková) – Akustické vlastnosti českých diftongů

Sylva Nováková (2012, školitel Marie Dohalská) – Problematika produkce a percepce „e-caduc“ z pohledu frankofonního a českého mluvčího

Radek Skarnitzl (2008, školitel: Zdena Palková) – Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v angličtině a v češtině

Pavel Machač (2006, školitel: Zdena Palková) – Temporální a spektrální struktura českých exploziv

Jitka Veroňková (2006, školitel: Zdena Palková) – Zvukové vlastnosti relevantní pro rozlišení melodémů v češtině

Jan Volín (2005, školitel: Zdena Palková) – Gravitační jevy v intonaci standardní britské angličtiny

Ilona Balkó (2003, školitel: Zdena Palková) – Tempo artikulace a tempo řeči v různých řečových úlohách

Tomáš Duběda (2002, školitel: Marie Dohalská) – Unité accentuelle en français et en tchèque. Caractérisation acoustique et structurelle

Jana Mejvaldová (2001, školitel: Marie Dohalská) – Expressions prosodiques de certaines attitudes en tchèque et en français

Marie Svobodová (2000, školitel: Zdena Palková) – Individuální variabilita vybraných zvukových parametrů v řeči českého mluvčího

Úvod > Studium > Doktorské studium