Doktorské studium

Doktorský obor fonetika má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve srovnání s pregraduálními stupni studia, poměrně dlouhou tradici. Studium připravuje odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, které jsou pěstované ve Fonetickém ústavu FF UK. Jedná se konkrétně o obecně fonetické a fonologické vlastnosti češtiny i dalších jazyků (zejména angličtiny a němčiny), o různé aspekty spojené s osvojováním výslovnosti cizího jazyka, o možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu, o psychofoneticky zaměřený výzkum a o výzkum propojující fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Od akademického roku 2017/2018 je otevíráno čtyřleté doktorské studium fonetiky v českém a anglickém jazyce.

Základní informace o doktorském studiu na FF UK

Studijní plány: pro studenty přijaté do roku 2016 (standardní doba tři roky), pro studenty přijaté od roku 2017 (standardní doba čtyři roky)

Složení oborové rady

Státní závěrečná doktorská zkouška

V rámci státní doktorské zkoušky doktorand představí a zdůvodní metodologická východiska své disertační práce, a to ve formátu konferenčního příspěvku (ústní prezentace). Nejpozději 15 dní před konáním státní doktorské zkoušky student odevzdá teze prezentace. Následovat bude odborná rozprava, v níž doktorand musí prokázat schopnost efektivně diskutovat a přesvědčivým způsobem argumentovat.

Doktorandi Fonetického ústavu
Obhájené doktorské práce od roku 2000
Úvod > Studium > Doktorské studium