Doktorské studium

Doktorský obor fonetika má na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve srovnání s pregraduálními stupni studia, poměrně dlouhou tradici. Studium připravuje odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, které jsou pěstované ve Fonetickém ústavu FF UK. Jedná se konkrétně o obecně fonetické a fonologické vlastnosti češtiny i dalších jazyků (zejména angličtiny a němčiny), o různé aspekty spojené s osvojováním výslovnosti cizího jazyka, o možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu, o psychofoneticky zaměřený výzkum a o výzkum propojující fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Od akademického roku 2017/2018 je otevíráno čtyřleté doktorské studium fonetiky v českém a anglickém jazyce.

Základní informace o doktorském studiu na FF UK

Studijní plány: pro studenty přijaté do roku 2016 (standardní doba tři roky), pro studenty přijaté od roku 2017 (standardní doba čtyři roky)

Složení oborové rady

Státní závěrečná doktorská zkouška

V rámci státní doktorské zkoušky doktorand představí a zdůvodní metodologická východiska své disertační práce, a to ve formátu konferenčního příspěvku (ústní prezentace). Nejpozději 15 dní před konáním státní doktorské zkoušky student odevzdá teze prezentace. Následovat bude odborná rozprava, v níž doktorand musí prokázat schopnost efektivně diskutovat a přesvědčivým způsobem argumentovat.

Doktorandi Fonetického ústavu
Jméno Téma Školitel Rok zahájení
Michaela Svatošová Vztah temporální struktury řeči a aktuálního členění výpovědí ve třech mluvních žánrech Jan Volín 2023
Kryštof Buchal The Influence of Suprasegmental Phenomena on Aural Vocabulary Knowledge in Czech Advanced Learners of English Radek Skarnitzl 2023
Miroslava Hrbková Vývoj řečové komunikace u předčasně narozených dětí s intaktním vývojem sluchu a s diagnostikovanou sluchovou vadou Radek Skarnitzl 2022
Pranav Badyal Exploring the Aspect of Length in Dogri and Dogri English Tomáš Bořil 2022
Jan Šebek Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího Tomáš Bořil 2021
Natalia Nudga Acquisition of L2 sounds: optimal training methods and a formal model Kateřina Chládková 2020
Gabriela Marková Vztah kategorií kritické analýzy diskurzu k prozodickým parametrům v českém a anglickém korpusu televizních debat Jan Volín 2019
Tomáš Nechanský Individuální a skupinové projevy socioekonomického postavení v řeči Radek Skarnitzl 2018 (přerušeno)
Martina Černá Koktavost v češtině a její vliv na vnímání osobnostních rysů mluvčího Jan Volín 2017 (přerušeno)
Andrea Rosenbergová Integrating English Pronunciation Instruction into the Adult Language Classroom and the Impact on Student´s Production and Perception Radek Skarnitzl 2017
(přerušeno)
Lea Tylečková Atraktivita hlasu: její akustické koreláty a percepční charakteristiky Radek Skarnitzl 2015
(přerušeno)
Jitka Vaňková Užitečnost spektrálních vlastností vokálů pro identifikaci mluvčího v různých akustických podmínkách Radek Skarnitzl 2012 (přerušeno)
Obhájené doktorské práce od roku 2000

2023: Akustické parametry řečového signálu a jejich intraindividuální a interindividuální variabilita v češtině (školitel: Radek Skarnitzl)

2021: Phonetic attrition and cross-linguistic influence in L1 speech of late Czech-French bilinguals (školitel: Tomáš Bořil)

2019: Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou (školitel: Jan Volín)

2018: Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a mluveným projevem (školitel: Jan Volín)

2017: Určování slabičných hranic v češtině (školitel: Jan Volín)

2015: Identifikace mluvčího v temporální doméně řeči (školitel: Jan Volín)

2012: Akustické vlastnosti českých diftongů (školitel: Zdena Palková)

2011: Problematika produkce a percepce „e-caduc“ z pohledu frankofonního a českého mluvčího (školitel: Marie Dohalská)

2008: Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v angličtině a v češtině (školitel: Zdena Palková)

2006: Temporální a spektrální struktura českých exploziv (školitel: Zdena Palková)

2006: Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině (školitel: Zdena Palková)

2005: Gravitační jevy v intonaci standardní britské angličtiny (školitel: Zdena Palková)

2003: Tempo artikulace a tempo řeči v různých řečových úlohách (školitel: Zdena Palková)

2002: Unité accentuelle en français et en tchèque. Caractérisation acoustique et structurelle (školitel: Marie Dohalská)

2001: Expressions prosodiques de certaines attitudes en tchèque et en français (školitel: Marie Dohalská)

2000: Individuální variabilita vybraných zvukových parametrů v řeči českého mluvčího (školitel: Zdena Palková)

Úvod > Studium > Doktorské studium