Individuální rysy mluvčího

Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 406/12/0298

Trvání: 2012-2014

Řešitel: Radek Skarnitzl
Členové týmu: J. Volín, T. Bořil, P. Šturm, L. Weingartová

Anotace:

Projekt je zaměřen na vymezení individuálních charakteristik mluvčího na straně jedné a jazykově podmíněných rysů na straně druhé. Cílem je nalézt takové rysy identity mluvčího, které jsou zároveň foneticky interpretovatelné, a mohou tedy přispět k rozšíření našich znalostí o češtině. Projekt se zabývá např. segmentálními prvky jako vokalické formanty nebo vokalické a konsonantické redukce; temporálními parametry jako změny lokálního artikulačního tempa; melodickými jevy jako globální hodnoty F0 či katateze; parametry týkajícími se fonačních modifikací a kvality hlasu.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Individuální rysy mluvčího