Bakalářské práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání bakalářských prací. Termíny se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz stránky FF), doporučujeme však i bakalářské práce zadat nejpozději rok před plánovanou obhajobou. Je výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Naším cílem je propojovat výukovou a vědeckou stránku naší akademické práce. Závěrečné práce proto navazují na výzkumnou tématiku Fonetického ústavu (viz Opatření děkana 1/2009) – nevyžadujeme, aby studenti přicházeli s připraveným projektem. Nabízené tematické okruhy jsou zveřejněny zde.

Cílem bakalářské práce je, aby studenti prokázali, že si osvojili základní návyky s empirickým fonetickým výzkumem (zpracování a segmentace řečového signálu, statistické zpracování dat, strukturování výzkumné zprávy dle normy APA). Součástí hodnocení bakalářské práce je i její jazyková úroveň.

Obecné informace (metodické pokyny, úprava bakalářské práce, vložení práce do SISu) najdete na stránkách FF.

Bakalářskou práci je třeba odevzdat zpravidla min. tři týdny před obhajobou (konkrétní termín bude vždy uveden na webových stránkách FÚ).

Obhajoba bakalářské práce probíhá formou ústní prezentace. Student nejprve během 8–10 minut představí východiska své práce, její metodologické aspekty a shrne hlavní výsledky. Vedoucí práce a oponent poté uvedou hlavní informace ze svého posudku. Student následně na konkrétní dotazy a připomínky zareaguje. Poté následuje debata, do níž se mohou zapojit i další členové ústavu, případně veřejnost. K obhajobě je možné si připravit doprovodný tištěný materiál (handout) nebo prezentaci na projektoru (PowerPoint, PDF, Keynote apod.) obsahující však jen hlavní body, příp. grafické či zvukové ukázky.

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK žádáme studenty, aby pro potřeby oponenta (pakliže ten projeví zájem) oboustranně vytiskli pouze jeden pomocný exemplář své práce; exemplář může být svázán např. kroužkovou vazbou.

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce