Uplatnění a profil absolventa

Fonetika je výrazně interdisciplinární vědou, a proto je i škála uplatnění našich absolventů široká.

Bakalářské studiumNavazující magisterské studiumDoktorské studium

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu fonetika získá základní znalosti o zvukovém plánu jazyka (produkce a percepce řeči, akustické vlastnosti řečového signálu, principy fonologického popisu, osvojování řeči, problematika techniky a kultury řeči) a osvojí si dovednosti týkající se analýzy řeči (instrumentální i poslechové, na úrovni segmentální i suprasegmentální). Je připraven pro uplatnění v praxi, např. při spolupráci na vývoji řečových technologií či v řečovém poradenství, ve spojení s jazykovou specializací např. jako učitel cizích jazyků. Absolvent je připraven i k tomu, aby mohl nastoupit do navazujícího magisterského studia fonetiky.

Hlavní okruhy nabytých znalostí a dovedností:

 • Základy produkce a percepce řeči
  – znalost anatomie a fyziologie mluvidel a základních akustických vlastností řeči
  – praktická schopnost poslechové i instrumentální analýzy přirozené řeči
 • Základy jazykové struktury
  – orientace v problematice popisu zvukové složky jazykového systému
  – znalost obecných principů fonologického popisu
  – znalost fonologického systému češtiny samostatně i v komparaci
 • Problematika řečové komunikace
  – schopnost hodnotící analýzy mluvených projevů se zvláštním zřetelem k veřejnému dorozumívání
  – znalost rozdílů mezi mluvními styly, včetně problematiky vztahu spisovného standardu a mimostandardních variant v mluvené češtině
  – znalost základů správné techniky řeči, praktické ovládání techniky řeči a spisovného standardu v češtině
 • Metodika oboru
  – informovanost o základních metodách pro výzkum i aplikace
  – znalost základních principů technického zpracování řeči

Možnosti uplatnění

Absolventi bakalářského sdruženého studia programu fonetika mají možnost pokračovat ve studiu téhož programu v navazujícím sdruženém studiu magisterském.

Při přímém přechodu do praxe se mohou uplatnit v profesích, v nichž jsou kladeny nároky na schopnost analyzovat a hodnotit zvukovou variantu jazyka či jazyků (sluchem či technickými prostředky), případně rozvíjet aktivní dovednosti řečové komunikace.

Nabízí se zejména uplatnění v institucích s kulturním zaměřením a v institucích zabývajících se poradenstvím pro lidské zdroje a vzděláváním (mluvčí institucí, práce v doškolovacích zařízeních, personálních agenturách, v cizojazyčných kurzech, kurzech komunikace a rétoriky apod.).

Druhým, značně perspektivním směrem uplatnění je práce v týmech zaměřených na technické využití řeči, zejména při vytváření informačních technologií a systémů umělé inteligence (pořizování zvukových databází a značkování datových souborů, analýza relevantních akustických rysů apod.). Absolvent má v tomto směru dostatečné teoretické i dovednostní základy k tomu, aby se mohl po zapracování do problematiky podle potřeby úspěšně specializovat.

google

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu fonetika získá teoretické znalosti a konkrétní dovednosti z disciplín potřebných pro výzkum i praxi v oblastech zaměřených na řečovou komunikaci. Vyzná se v problematice fonologického i akustického popisu zvukové stavby jazyků. Orientuje se v popisu řeči na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka, a to s důrazem na češtinu jako mateřský jazyk i jako jazyk v komparaci. V závislosti na vlastní volbě povinně volitelných předmětů se absolvent orientuje v problematice psychofonetických a sociofonetických aspektů řečové komunikace, v oblasti přirozené mluvní komunikace a její kultury a ovládá základy zpracování zvuku řeči pro řečové technologie. Uplatní se např. při výzkumu řečové komunikace se zaměřením lingvistickým, psychologickým, sociologickým nebo se zaměřením na oblast řečových technologií, v jazykovém poradenství nebo ve forenzní praxi.

Hlavní okruhy nabytých znalostí a dovedností v povinných předmětech:

 • Základy produkce a percepce řeči
  – znalost anatomie a fyziologie mluvidel
  – znalost akustických vlastností řeči a specifických rysů sluchové percepce
  – praktická schopnost poslechové i instrumentální analýzy přirozené řeči
 • Základy jazykové struktury
  – orientace v problematice popisu zvukové složky jazykového systému
  – znalost principů fonologického popisu a jeho aktuálních koncepcí na rovině segmentální i prozodické
  – znalost fonologického systému češtiny samostatně i v komparaci

Možnosti uplatnění

Absolventi navazujícího magisterského studia fonetiky se mohou uplatnit zejména

 • v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v týmech s lingvistickým zaměřením (popis zvukové stavby češtiny nebo jazyka studovaného v kombinaci, komparatistika, dialektologie, jazykové databáze)
 • v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v týmech se zaměřením psychologickým, sociologickým či akustickým (výzkum vztahu řeči a psychiky, sociální aspekty komunikace, systémy pro zpracování zvuku řeči)
 • v týmech zaměřených na přímé technické využití řeči, zejména při vytváření systémů umělé inteligence (automatická syntéza, automatické rozpoznávání řeči, automatické komunikační systémy)
 • při dalším vzdělávání vybraných profesních skupin, zejména učitelů, herců, žurnalistů, tlumočníků, politiků; také při výuce cizích jazyků
 • v různých oblastech celospolečenské mluvní praxe, kde je žádoucí poradenská a vzdělávací činnost zaměřená na techniku a kulturu řeči pro široký okruh zájemců (příprava na vystupování ve veřejných médiích, kurzy pro manažery, podnikatele, mluvčí různých institucí, ap.)
 • v oblasti forenzní praxe (expertní analýzy při identifikaci a rozpoznávání individuálních mluvčích)

google

Profil absolventa

Absolvent doktorského oboru fonetika má důkladné teoretické poznatky v základních oblastech problematiky popisu lidské řeči a zvukové stavby češtiny. V některé z těchto oblastí získal hlubší specializaci: má velmi dobrý přehled o aktuálním stavu bádání zahrnující znalost primární i sekundární literatury. Problematiku oboru je schopen reflektovat na pozadí obecně lingvistického popisu jazyka.

Absolvent je schopen odborné vědecké práce na světové úrovni, efektivně používá svému zaměření odpovídající analyzační nástroje určené pro fonetický výzkum a statistické zpracování dat. Nemá problémy publikovat výsledky své práce v akademických časopisech a prezentovat je na konferencích, a to v češtině i v angličtině.

Možnosti uplatnění

Absolvent se obecně může uplatnit jako vědecký pracovník či jako vysokoškolský učitel. V závislosti na specializaci se pak může uplatnit zejména v oblastech zaměřených na:

 • řečové technologie a multimediální komunikační systémy
 • výuku češtiny či cizích jazyků
 • problematiku rozpoznávání mluvčích pro forenzní účely
 • mluvenou komunikaci a její kultury
Úvod > Uchazeč > Uplatnění a profil absolventa