Závěrečné zkoušky

Bakalářská zkouška

Bakalářská zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky. Tyto části jsou na sobě nezávislé, lze je absolvovat v libovolném pořadí.

K zadávání, možným tématům a dalším záležitostem spojeným s bakalářskou prací viz zde.

Ústní zkouška se skládá ze 4 tematických okruhů:

  • Fonetické základy řeči – artikulační, akustický a percepční popis
  • Fonologický popis jazyka – segmentální a suprasegmentální úroveň
  • Problematika řečové komunikace – spisovnost, stylové roviny, osvojování řeči
  • Metody výzkumu – výzkum řečové produkce a percepce, statistické metody

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky. Tyto části jsou na sobě nezávislé, lze je absolvovat v libovolném pořadí.

K zadávání, možným tématům a dalším záležitostem spojeným s diplomovou prací viz zde.

Ústní zkouška se skládá ze 4 tematických okruhů:

  • produkce a percepce řeči, akustická analýza řečového signálu
  • popis zvukové stavby jazyka na rovině segmentální i prozodické, fonologické systémy
  • speciální otázky fonetiky a fonologie (dvě témata zvolená na základě zaměření studia vyjádřeného volbou povinně volitelných předmětů)
Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky