Bakalářské a diplomové práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání studentských prací. Termíny se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK, doporučujeme však bakalářské i diplomové práce zadat nejpozději rok před plánovanou obhajobou. Je výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Cílem Fonetického ústavu je propojovat výukovou a vědeckou stránku naší práce. Závěrečné práce proto navazují na výzkumnou tématiku Fonetického ústavu (viz Opatření děkana 1/2009) – není vyžadováno, aby studenti přicházeli s připraveným projektem. Tematické okruhy nabízené jednotlivými vyučujícími FÚ najdete v příslušné záložce.

Bakalářské a diplomové práce je třeba odevzdat nejméně tři týdny před obhajobou (konkrétní termín bude vždy uveden na webových stránkách FÚ).

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK.

Tematické okruhyFormální náležitosti pracíPísemná práce

Nabízené tematické okruhy

Na této stránce uvádíme pouze obecné tematické okruhy kvalifikačních prací. Prosím požádejte nás o nabídku konkrétních témat a o bližší informace v našich konzultačních hodinách.

vyučující tematické okruhy poznámka
T. Bořil souvislost rozsahu vokalického prostoru a vnímání tempa řeči
vliv širšího okolí na vnímání tranzientů
stárnutí lidského hlasu, suprasegmentální a segmentální charakteristiky
akustické charakteristiky češtiny v různých oblastech
šepot: akustický popis hlásek a způsoby vyjádření intonace
M. Černá koktavost v češtině
vybrané aspekty osvojování řeči
problematika řečových vad v češtině a jejich percepční odezva
T. Kocjančič Antolík použití ultrazvuku pro zkoumání pohybu jazyka při řeči
R. Skarnitzl charakteristiky spontánní konverzační češtiny
osvojování zvukové stránky angličtiny u rodilých mluvčích češtiny
individuálně a sociálně podmíněné faktory v řeči
psychologické a sociální aspekty komunikace v češtině i v cizím jazyce
P. Šturm cizinecký přízvuk v angličtině, španělštině i češtině, osvojování L2
srovnávací fonetické studie
charakteristiky spontánní češtiny, stylová variabilita
výzkum řečové percepce, percepční hodnocení projevů
J. Veroňková tempo řeči v češtině
výslovnost cizích slov v češtině BP
zvukové vlastnosti češtiny u nerodilých mluvčích
variabilita zvukových prostředků ve vztahu k mluvním stylům
J. Volín temporální charakteristiky řeči, zejména v souvislosti s rytmem
melodie řeči v mezijazykové komparaci
produkce řeči a hudební nadání mluvčího
percepce řeči a hudební nadání posluchače
systematický popis české angličtiny

Pravidla, manuály a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání prací

Upozorňujeme, že SIS nově umožňuje nahrát soubory pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Pokud máte s nahráním problémy, kontaktujte P. Šturma.

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK žádáme studenty, aby oboustranně vytiskli pouze dva pomocné exempláře své práce; exempláře mohou být svázány např. kroužkovou vazbou.

Studenti bakalářského studia a studenti dvouoborového magisterského studia, kteří píšou bakalářskou či diplomovou práci na svém druhém oboru, z fonetiky píšou tzv. písemnou práci.

Písemná práce představuje ve většině případů dílčí materiálovou studii, která zahrnuje zpracování materiálu a stručnou prezentaci výsledků; teoretický úvod je jen velmi stručný.

Písemná práce může spíš výjimečně představovat rešerši na zadané téma.

V obou případech je doporučený rozsah písemné práce 10–12 stran.

Úvod > Studium > Bakalářské a diplomové práce