Bakalářské a diplomové práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání studentských prací nejpozději rok před plánovanu obhajobou, viz Opatření děkana 27/2007 a Opatření děkana 15/2012. Je výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Pravidla, manuály a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání prací

Upozorňujeme, že SIS nově umožňuje nahrát soubory pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Pokud máte s nahráním problémy, kontaktujte P. Šturma.

Závěrečné práce navazují na výzkumnou tématiku Fonetického ústavu (viz Opatření děkana 1/2009) – není vyžadováno, aby studenti přicházeli s připraveným projektem.

Nabízené tematické okruhy

vyučující tematické okruhy poznámka
T. Bořil vliv širšího okolí na vnímání tranzientů
stárnutí lidského hlasu, suprasegmentální a segmentální charakteristiky
akustické charakteristiky češtiny v různých oblastech
šepot: akustický popis hlásek a způsoby vyjádření intonace
R. Skarnitzl vybrané řečové a hlasové parametry umožňující identifikaci mluvčího
porovnávání akustických vlastností zvukového plánu češtiny a angličtiny
psychologické a sociální aspekty řeči
elektropalatografické studie zaměřené na artikulační vlastnosti češtiny
P. Šturm zkoumání cizineckého přízvuku v angličtině i češtině
percepční zpracování řeči, reakční doby
produkce, percepce a popis slabiky
srovnávací fonetické studie
J. Veroňková tempo řeči v češtině
výslovnost cizích slov v češtině BP
zvukové vlastnosti češtiny u nerodilých mluvčích
variabilita zvukových prostředků ve vztahu k mluvním stylům
J. Volín temporální charakteristiky řeči, zejména v souvislosti s rytmem DP
spádové intonační jevy DP
systematický popis české angličtiny DP

Neváhejte a požádejte nás o bližší informace k tematickým okruhům v našich konzultačních hodinách.

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK

Úvod > Studium > Bakalářské a diplomové práce