Zdena Palková

prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.

Konzultační hodiny
 • pondělí 14:00 - 15:00 a dle dohody
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty
 

Absolvovaná VŠ

1995  prof., obor fonetika a fonologie
1987  doc., obor fonetika, obecná lingvistika
1971  CSc., obor obecná lingvistika, fonetika
1967  PhDr.
1961  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor čeština – němčina

Zaměstnavatel

1961-1964 asistent, 1964-1987 odb.asistent, 1987-1995 docent, 1995 profesor
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

fonetika a fonologie, zejména češtiny

výzkum: zejm. prozodie češtiny, řečová komunikace, jevištní řeč, problematika speech processing, automatická syntéza, srovnávací fonetika česko-německá
pedagogická činnost pro obory: fonetika, lingvistika a fonetika, český jazyk a lit., čeština pro cizince, germanistika, divadelní věda

Akademické funkce

1991-3 proděkanka FF UK, 1993-6 členka předsednictva Akademického senátu FF UK, 1991-2000  členka Vědecké rady FF UK, znovu od 2003; od r. 1993 zástupkyně ředitele a od r. 1999 ředitelka Fonetického ústavu FF UK, vedoucí semináře obecné fonetiky a fonologie.

Spolupráce s praxí

dlouhodobá spolupráce s Čs. rozhlasem v letech 1980-92 při výchově řeči moderátorů a hlasatelů, v současné době jen příležitostně;
dlouhodobá spolupráce s pražskými divadly jako fonetický poradce (zejm. Divadlo Na Zábradlí 1980-91, od r. 1990 dosud Národní divadlo).

Působení v zahraničí

krátkodobé stáže a přednáškové pobyty v NDR, po r. 1992 přednášky a krátkodobé pracovní návštěvy na univerzitách ve Frankfurtu n. Mohanem, v Jeně, Bonnu a v Prešově (hostující profesor)

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences  (ISPhS), International Speech Communication Association (ISCA), International Phonetic Assotiation (IPA), Societas Linguistica Europea (SLE), New York Academy of Sciences (NYAS)

Publikace

 • Palková Z.: Obecná čeština v řeči na jevišti. In Bónová I., Jasinská L.: Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve, Acta Facultatis philosophicae universitatis Šafarikianae 92. Košice, Univerzita P.J. Šafárika, 2016, s. • p. 161-167. ISBN 978-80-8152-454-7.
 • Palková Z.: Hlasivkový ráz ve výzkumu zvukové stavby češtiny. In Cychnerska A., Sawicka I.: Sandhi w jȩzykach słowiańskich II. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. • p. 143-158. ISBN 978-83-64031-42-7.
 • Palková Z.: Zvuková stavba češtiny. In Uličný O.: Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. • p. 311-328. ISBN 978-80-244-4667-7.
 • Palková Z.: Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 2014, č. • no. 75, s. • p. 227-230. ISSN 0037-7031.
 • Palková Z.: Melodemes in speech: Their stability and confusions. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 55-68. ISSN 0567-8269.
 • Palková Z.: Sandhiové modifikace v současné češtině. In Sandhi w językach słowiańskich. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. • p. 85-102. ISBN 978-83-231-3038-3.
 • Palková Z.: Rytmus řeči a verše v češtině. Česká literatura, 2012, č. • no. 60, s. • p. 338-354. ISSN 0009-0468.
 • Palková Z., Veroňková J.: Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In Mildner V., Liker M.: Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb, FF-press; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, 2010, s. • p. 153-160. ISBN 978-953-175-351-7.
 • Palková Z., Volín J., Zimmermann J.: Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 44-49. ISBN 978-80-86269-21-4.
 • Palková Z.: Větná melodie v češtině v phledu současného výzkumu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 105-110. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Palková Z.: The influence of context on perception of the prosodic word. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009. ISSN 0567-8269.

Přednášky

 • Palková, Z. (2010). Podíl témbru na opozici délky vokálů v češtině (percepční sonda). Příspěvek na XIX konferenci Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, 27.- 30. 10. 2010 (přednesen 27. 10. ). Pořadatel: Institut makedonského jazyka, Univerzita Cyrila a Metoděje, Skopje
 • Palková, Z. (2008). Současná populace z pohledu fonetika: výslovnost v projevech vysokoškolské mládeže. XVI. konference Asociace klinických logopedů ČR, Srní 9.-11.října 2008, přednáška 9.10.
  Palková, Z. (2008). Stoupavoklesavá melodie v popisu české intonace. Jazykovědné sdružení při ÚJČ AV ČR 12.6.08
  Veroňková, J. – Palková, Z.: (2008). The stability of word structure: Perception of Czech in noise by native listeners. Přednáška na workshopu: 4th Sound to Sense workshop: Speech in adverse conditions. FF UK v Praze, 8. – 10. 9. 2008, předn. 9.9.08
 • Palková, Z. – Volín, J. (2007). Podíl intonace na orientaci posluchače v perspektivě delší výpovědi. Přednáška na XVII. mezinárodní konferenci Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Moskva 12.- 15. 11. 2007
 • Palková, Z. (2006). Výslovnost češtiny v projevu nerodilých mluvčích. Přednáška na XLX. běhu LŠSS, FF UK, 4.8.2006
 • Palková, Z. (2004). Variabilita řeči na současném jevišti (možnosti a nesnáze). Přednáška v rámci z XLVIII. běhu LŠSS, FF UK Praha, 6.8. 2004

2018 – 2020: Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích (člen týmu)

Ukončené granty

2007 – 2011: Sound to Sense (člen týmu)

2005 – 2007: Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči (řešitel)

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Zdena Palková